Исторически речник
стръгнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стръгнѫтстръгнѫ, стрьгнѫ, стьргнѫ, стръгнѹ, стрьгнѹ, стьргнѹстръгнеш, стрьгнеш, стьргнешстръгнетъ, стрьгнетъ, стьргнетъ, стръгнеть, стрьгнеть, стьргнеть, стръгнет, стрьгнет, стьргнетстръгнемъ, стрьгнемъ, стьргнемъ, стръгнемь, стрьгнемь, стьргнемь, стръгнем, стрьгнем, стьргнемстръгнете, стрьгнете, стьргнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стръгнѫтъ, стрьгнѫтъ, стьргнѫтъ, стръгнѹтъ, стрьгнѹтъ, стьргнѹтъ, стръгнѫть, стрьгнѫть, стьргнѫть, стръгнѹть, стрьгнѹть, стьргнѹть, стръгнѫт, стрьгнѫт, стьргнѫт, стръгнѹт, стрьгнѹт, стьргнѹтстръгневѣ, стрьгневѣ, стьргневѣстръгнета, стрьгнета, стьргнетастръгнете, стрьгнете, стьргнетестръгн, стрьгн, стьргнстръгн, стрьгн, стьргн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стръгнѣмъ, стрьгнѣмъ, стьргнѣмъ, стръгнѣмь, стрьгнѣмь, стьргнѣмь, стръгнѣм, стрьгнѣм, стьргнѣмстръгнѣте, стрьгнѣте, стьргнѣтестръгнѣвѣ, стрьгнѣвѣ, стьргнѣвѣстръгнѣта, стрьгнѣта, стьргнѣтастръгнѫхъ, стрьгнѫхъ, стръгнѹхъ, стрьгнѹхъ, стръгнѫхь, стрьгнѫхь, стръгнѹхь, стрьгнѹхь, стръгнѫх, стрьгнѫх, стръгнѹх, стрьгнѹхстръгнѫ, стръгнѹ, стръже, стрьже, стьрже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стръгнѫ, стръгнѹ, стръже, стрьже, стьржестръгнѫхомъ, стрьгнѫхомъ, стръгнѹхомъ, стрьгнѹхомъ, стръгнѫхомь, стрьгнѫхомь, стръгнѹхомь, стрьгнѹхомь, стръгнѫхом, стрьгнѫхом, стръгнѹхом, стрьгнѹхом, стръгнѫхмꙑ, стрьгнѫхмꙑстръгнѫсте, стрьгнѫсте, стръгнѹсте, стрьгнѹстестръгнѫшѧ, стрьгнѫшѧ, стръгнѹшѧ, стрьгнѹшѧ, стръгнѫшѫ, стрьгнѫшѫ, стръгнѫша, стрьгнѫша, стръгнѹша, стрьгнѹша, стръгнѫше, стрьгнѫше, стръгнѹше, стрьгнѹше, стръгнѫхѫ, стрьгнѫхѫстръгнѫховѣ, стрьгнѫховѣ, стръгнѹховѣ, стрьгнѹховѣстръгнѫста, стрьгнѫста, стръгнѹста, стрьгнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стръгнѫсте, стрьгнѫсте, стръгнѹсте, стрьгнѹстестръгнѧхъ, стръгнѧхь, стръгнѧхстръгнѧшестръгнѧшестръгнѧхомъ, стръгнѧхомь, стръгнѧхомстръгнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стръгнѧхѹстръгнѧховѣстръгнѧстастръгнѧсте
стръгнѫт -стръгнѫ -стръгнеш св 1. Изтръгна със сила нещо от някъде ѣко тꙑсрⷮъгоі мѩ іштрѣва ѹпъванъе мое отъ сосьцю матері моеѩ СП 21.10 потъкъ копь въ ꙁем ... рѫкоѭ коп хотѣаше стръгнѫт С 559.30 Извадя, изтегля, измъкна някого или нещо от някъде. которааго васъ осълъ л волъ въ стѹденецъ въпадетъ. ꙇ не абе стръгнетъ его. вь день соботънꙑ М Лк 14.5 З А СК вънде мѹ нога въ дѹпнѫ пещерънѫѭ ... пршъдъ же господнъ го. пртее къ н҄емѹ. вельбѫдъ же вдѣвꙑ . стръже ногѫ своѭ  тее  сьрѣте  С 218.22 Образно. аште маш то до врага свого. стръгн гнѣвъ С 421.27 Прен.Изтръгна, отделя някого от нещо, от другите. вдѣвъ їѡсфъ своѭ братѭ. хъже братѭ не хотѣ нарешт. каꙗ бо тоь братꙗ. ꙗже отъ двою на десꙙте пленцѹ (!) дꙿнѫ отъ себе стръгнѫшꙙ С 364.24 2. Прен. Осбоводя, спася някого от нещо ѡі моі вꙑнѫ къ гю. ѣко тъ істръгнетъ отъ сѣті ноѕѣ моі СП 24.15 Срв. СЕ75а 16  тꙑ господ стръгꙑ ноꙁѣ мо отъ сѣт ловꙙштхъ мꙙ С 234.27—28 лаꙁаре д вънъ.  дѹша отъ ꙁемл҄ь сподьн҄хъ стръжена бꙑстъ С 317.23—24 хꙿже ... стръгнѫт хоштетъ бѣдꙑ  родьства (!) С 374.12 Изч М З А СК СП СЕ С Гр ἐξαρπάζω ἐκσπάω ἀνασπάω ἐξαίρω διαρρήγνυμι стрьгнѫт істръгнѫт ꙇстръгнѫт Нвб изтръгна ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР БТР АР РБЕ ДА