Исторически речник
сѧкнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сѧкнѫтсѧкнѫ, сѧкнѹсѧкнешсѧкнетъ, сѧкнеть, сѧкнетсѧкнемъ, сѧкнемь, сѧкнемсѧкнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сѧкнѫтъ, сѧкнѹтъ, сѧкнѫть, сѧкнѹть, сѧкнѫт, сѧкнѹтсѧкневѣсѧкнетасѧкнетесѧкнсѧкн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сѧкнѣмъ, сѧкнѣмь, сѧкнѣмсѧкнѣтесѧкнѣвѣсѧкнѣтасѧкнѫхъ, сѧкнѹхъ, сѧкнѫхь, сѧкнѹхь, сѧкнѫх, сѧкнѹхсѧкнѫ, сѧкнѹ, сѧе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сѧкнѫ, сѧкнѹ, сѧесѧкнѫхомъ, сѧкнѹхомъ, сѧкнѫхомь, сѧкнѹхомь, сѧкнѫхом, сѧкнѹхом, сѧкнѫхмꙑсѧкнѫсте, сѧкнѹстесѧкнѫшѧ, сѧкнѹшѧ, сѧкнѫшѫ, сѧкнѫша, сѧкнѹша, сѧкнѫше, сѧкнѹше, сѧкнѫхѫсѧкнѫховѣ, сѧкнѹховѣсѧкнѫста, сѧкнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сѧкнѫсте, сѧкнѹсте*сѧкнѣахъ*сѧкнѣаше*сѧкнѣаше*сѧкнѣахомъ*сѧкнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*сѧкнѣахѫ*сѧкнѣаховѣ*сѧкнѣашета*сѧкнѣашете
сѧкнѫт -сѧкнѫ -сѧкнеш св 1. Пресекна, престана да тека ꙇ абе сѧкнѫ стоьнкъ кръве еѩ М Мк 5.29 З А СК У Прен.Престана да се проявявам, прекратя се. ꙇ ꙁа ѹмъножене беꙁаконѣ. ꙇсѧкнетъ любꙑ мъногꙑхъ М Мт 24.12 ЗI А СК ЗП 2. Пресъхна, пресуша се, стана сух  ꙁапрѣті ръмьнумѹ морю. ї сѩе.  проведе ѩ въ беꙁдънѣ ѣко по пѹстъꙶні СП 105.9 вдѣ мѣсто нѣкако. акꙑ вапѫ сѫштѫ сꙙкꙿшѫ.  тнꙑ смрьдꙙштѫ пльнѫ С 193.13 Изч М З А СК ЗП У СП С Гр ξηραίνομαι ψύχομαι οὐχ ὕδατος ꙇсѧкнѫт ꙇсꙙкнѫт Нвб Срв секвам, секна диал изсеквам, изсекна диал МлБТР