Исторически речник
скопат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
скопатскопаѭ, скопаѫ, скопаѧ, скопаюскопаш, скопаеш, скопаашскопатъ, скопаетъ, скопаатъ, скопать, скопаеть, скопаать, скопат, скопает, скопаатскопамъ, скопаемъ, скопаамъ, скопамь, скопаемь, скопаамь, скопам, скопаем, скопаам, скопамо, скопаемо, скопаамоскопате, скопаете, скопаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
скопаѭтъ, скопаѫтъ, скопаѧтъ, скопаютъ, скопаѭть, скопаѫть, скопаѧть, скопають, скопаѭт, скопаѫт, скопаѧт, скопаютскопавѣ, скопаевѣ, скопаавѣскопата, скопаета, скопаатаскопате, скопаете, скопаатескопаскопа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
скопамъ, скопамь, скопамскопатескопавѣскопатаскопахъ, скопахь, скопахскопа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
скопаскопахомъ, скопахомь, скопахом, скопахмꙑскопастескопашѧ, скопашѫ, скопаша, скопаше, скопахѫскопаховѣскопаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
скопастескопаахъ, скопахъ, скопаахь, скопахь, скопаах, скопахскопааше, скопашескопааше, скопашескопаахомъ, скопахомъ, скопаахомь, скопахомь, скопаахом, скопахомскопаашете, скопашете, скопаасте, скопасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
скопаахѫ, скопахѫ, скопаахѹ, скопахѹскопааховѣ, скопаховѣскопаашета, скопашета, скопааста, скопастаскопаашете, скопашете, скопаасте, скопасте
скопат -скопаѭ -скопаш св 1. Изкопая, издълбая чрез копаене лкъ бѣ домовтъ. ꙇже насад вноградъ. ꙇ оплотомъ і оград. ꙇ скопа вь немь толо. ꙇ соꙁъда въ немъ стлъпъ М Мт 21.33 ЗI, А, СК. Срв. Мк 12.1 М З Б подобенъ естъ лвкѹ ꙁждѫштю храмнѫ. ꙇже скопа  ѹглѫб. ꙇ полож основане на камене М Лк 6.48 З скопашѩ прѣдъ лцемъ моімъ ѣмѫ СП 56.7 ровъ іꙁдрꙑ  скопа і СП 7.16 повелѣ аурлꙗнъ ... скопат ровъ въ ꙁем девꙙт лакътъ С 5.9  томѹ бесѣдѹѭштѹ скопашꙙ ровъ С 5.12 повелѣ анѳѵпатъ ... скопат ровъ С 112.3—4 2. Изкопая, изровя нещо заровено не скопаш н сьбереш ꙁлата С 335.4—5 с корене скопат ἀνασκάπτω, ἐκριζόω Изтръгна из корен, изкореня, унищожа врѣмꙙ с корене скопат неьст.  врѣмꙙ вьсадт благоьст С 357.8—9 с корене скопат многобожьство. а вьсадт днѫ власть С 357.15—16 с корене скопат  съꙁъдат. с корене скопат елнъска трѣбшта. а съꙁъдат мѫеньскꙑ цръкъв С 357.17,18 корень скопат ἐκριζόω Изкореня се поставьꙗѭ тꙙ дьнесь  корен скопат.  пакꙑ въсадт. оборт  пакꙑ съꙁъдат С 357.14 М З А СК Б СП С Гр ὀρύσσω ἀνορύσσω σκάπτω іскопат Нвб изкопая ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА изкопам диал ДА