Исторически речник
страт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стратстраѭ, страѫ, страѧ, страюстраш, страеш, страашстратъ, страетъ, страатъ, страть, страеть, страать, страт, страет, страатстрамъ, страемъ, страамъ, страмь, страемь, страамь, страм, страем, страам, страмо, страемо, страамострате, страете, страате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
страѭтъ, страѫтъ, страѧтъ, страютъ, страѭть, страѫть, страѧть, страють, страѭт, страѫт, страѧт, страютстравѣ, страевѣ, страавѣстрата, страета, страатастрате, страете, страатестрастра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
страмъ, страмь, страмстратестравѣстратастрахъ, страхь, страхстра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
страстрахомъ, страхомь, страхом, страхмꙑстрастестрашѧ, страшѫ, страша, страше, страхѫстраховѣстраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
страстестраахъ, страхъ, страахь, страхь, страах, страхстрааше, страшестрааше, страшестраахомъ, страхомъ, страахомь, страхомь, страахом, страхомстраашете, страшете, страасте, страсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
страахѫ, страхѫ, страахѹ, страхѹстрааховѣ, страховѣстраашета, страшета, страаста, страстастраашете, страшете, страасте, страсте
страт -страѭ -страш несв Стривам, разтривам, смачквам ꙇ въстръꙁаахѫ ѹенц его класꙑ. ꙇ ѣдѣахѫ страѭште рѫкама М Лк 6.1 З А трѣвѫ прѣдъ двьрьм гробшта свого растѫштѫѭ обрѣтаѧ.  тѫ. страѧ ꙗдѣаше С 529.1 Изч М З А С Гр ψώχω ἐκτίλλω ꙇстрат стірат Нвб Срв изтривам ОА ВА НТ Бот ЕтМл МлБТР БТР АР РБЕ