Исторически речник
ꙁдрал҄евъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ꙁдрал҄евъ, ꙁдрал҄евьꙁдрал҄еваꙁдрал҄евѹꙁдрал҄евь, ꙁдрал҄евъꙁдрал҄еваꙁдрал҄евомь, ꙁдрал҄евомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ꙁдрал҄евѣꙁдрал҄еве, ꙁдрал҄евъꙁдрал҄евꙁдрал҄евъ, ꙁдрал҄евьꙁдрал҄евомъ, ꙁдрал҄евомьꙁдрал҄евꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ꙁдрал҄евꙑꙁдрал҄евѣхъ, ꙁдрал҄евѣхьꙁдрал҄еваꙁдрал҄евѹꙁдрал҄евомаꙁдрал҄ево
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ꙁдрал҄еваꙁдрал҄евѹꙁдрал҄евоꙁдрал҄еваꙁдрал҄евомь, ꙁдрал҄евомъꙁдрал҄евѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ꙁдрал҄еваꙁдрал҄евъ, ꙁдрал҄евьꙁдрал҄евомъ, ꙁдрал҄евомьꙁдрал҄еваꙁдрал҄евꙑꙁдрал҄евѣхъ, ꙁдрал҄евѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ꙁдрал҄евѣꙁдрал҄евѹꙁдрал҄евомаꙁдрал҄еваꙁдрал҄евꙑ, ꙁдрал҄евѫꙁдрал҄евѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ꙁдрал҄евѫ, ꙁдрал҄евѹꙁдрал҄евоѭ, ꙁдрал҄евоѫ, ꙁдрал҄евоѧ, ꙁдрал҄евоюꙁдрал҄евѣꙁдрал҄евꙑꙁдрал҄евъ, ꙁдрал҄евьꙁдрал҄евамъ, ꙁдрал҄евамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ꙁдрал҄евꙑꙁдрал҄евамꙁдрал҄евахъ, ꙁдрал҄евахьꙁдрал҄евѣꙁдрал҄евѹꙁдрал҄евама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ꙁдрал҄евꙑ, ꙁдрал҄евꙑ, ꙁдрал҄евоꙁдрал҄еваго, ꙁдрал҄еваего, ꙁдрал҄евааго, ꙁдрал҄еваго, ꙁдрал҄евого, ꙁдрал҄евога, ꙁдрал҄евгоꙁдрал҄евѹмѹ, ꙁдрал҄евѹемѹ, ꙁдрал҄евѹѹмѹ, ꙁдрал҄евѹмѹ, ꙁдрал҄евоомѹ, ꙁдрал҄евомѹ, ꙁдрал҄евоѹмѹ, ꙁдрал҄евмѹꙁдрал҄евꙑ, ꙁдрал҄евꙑ, ꙁдрал҄евоꙁдрал҄еваго, ꙁдрал҄еваего, ꙁдрал҄евааго, ꙁдрал҄еваго, ꙁдрал҄евого, ꙁдрал҄евога, ꙁдрал҄евгоꙁдрал҄евꙑмь, ꙁдрал҄евꙑмь, ꙁдрал҄евꙑмъ, ꙁдрал҄евꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ꙁдрал҄евѣмь, ꙁдрал҄евѣемь, ꙁдрал҄евѣѣмь, ꙁдрал҄евѣамь, ꙁдрал҄евѣмь, ꙁдрал҄евѣмъ, ꙁдрал҄евѣемъ, ꙁдрал҄евѣѣмъ, ꙁдрал҄евѣамъ, ꙁдрал҄евѣмъ, ꙁдрал҄евомь, ꙁдрал҄евомъꙁдрал҄евꙑ, ꙁдрал҄евꙑ, ꙁдрал҄евоꙁдрал҄евꙁдрал҄евꙑхъ, ꙁдрал҄евꙑхъ, ꙁдрал҄евꙑхь, ꙁдрал҄евꙑхь, ꙁдрал҄евѣхъ, ꙁдрал҄евѣхьꙁдрал҄евꙑмъ, ꙁдрал҄евꙑмъ, ꙁдрал҄евꙑмь, ꙁдрал҄евꙑмь, ꙁдрал҄евѣмъ, ꙁдрал҄евѣмьꙁдрал҄евꙑѧ, ꙁдрал҄евꙑꙗ, ꙁдрал҄евꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ꙁдрал҄евꙑм, ꙁдрал҄евꙑмꙁдрал҄евꙑхъ, ꙁдрал҄евꙑхъ, ꙁдрал҄евꙑхь, ꙁдрал҄евꙑхьꙁдрал҄еваꙗ, ꙁдрал҄еваа, ꙁдрал҄еваѣꙁдрал҄евѹю, ꙁдрал҄евоюꙁдрал҄евꙑма, ꙁдрал҄евꙑмаꙁдрал҄ево, ꙁдрал҄евое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ꙁдрал҄еваго, ꙁдрал҄еваего, ꙁдрал҄евааго, ꙁдрал҄еваго, ꙁдрал҄евого, ꙁдрал҄евога, ꙁдрал҄евгоꙁдрал҄евѹмѹ, ꙁдрал҄евѹемѹ, ꙁдрал҄евѹѹмѹ, ꙁдрал҄евѹмѹ, ꙁдрал҄евоомѹ, ꙁдрал҄евомѹ, ꙁдрал҄евоѹмѹ, ꙁдрал҄евмѹꙁдрал҄ево, ꙁдрал҄евоеꙁдрал҄еваго, ꙁдрал҄еваего, ꙁдрал҄евааго, ꙁдрал҄еваго, ꙁдрал҄евого, ꙁдрал҄евога, ꙁдрал҄евгоꙁдрал҄евꙑмь, ꙁдрал҄евꙑмь, ꙁдрал҄евꙑмъ, ꙁдрал҄евꙑмъꙁдрал҄евѣмь, ꙁдрал҄евѣемь, ꙁдрал҄евѣѣмь, ꙁдрал҄евѣамь, ꙁдрал҄евѣмь, ꙁдрал҄евѣмъ, ꙁдрал҄евѣемъ, ꙁдрал҄евѣѣмъ, ꙁдрал҄евѣамъ, ꙁдрал҄евѣмъ, ꙁдрал҄евомь, ꙁдрал҄евомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ꙁдрал҄ево, ꙁдрал҄евоеꙁдрал҄еваꙗ, ꙁдрал҄еваа, ꙁдрал҄еваѣ, ꙁдрал҄еваѧꙁдрал҄евꙑхъ, ꙁдрал҄евꙑхъ, ꙁдрал҄евꙑхь, ꙁдрал҄евꙑхь, ꙁдрал҄евѣхъ, ꙁдрал҄евѣхьꙁдрал҄евꙑмъ, ꙁдрал҄евꙑмъ, ꙁдрал҄евꙑмь, ꙁдрал҄евꙑмь, ꙁдрал҄евѣмъ, ꙁдрал҄евѣмьꙁдрал҄еваꙗ, ꙁдрал҄еваа, ꙁдрал҄еваѣ, ꙁдрал҄еваѧꙁдрал҄евꙑм, ꙁдрал҄евꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ꙁдрал҄евꙑхъ, ꙁдрал҄евꙑхъ, ꙁдрал҄евꙑхь, ꙁдрал҄евꙑхьꙁдрал҄евѣꙁдрал҄евѹю, ꙁдрал҄евоюꙁдрал҄евꙑма, ꙁдрал҄евꙑмаꙁдрал҄еваꙗ, ꙁдрал҄еваа, ꙁдрал҄еваѣ, ꙁдрал҄еваѧꙁдрал҄евꙑѧ, ꙁдрал҄евꙑꙗ, ꙁдрал҄евѫѭ, ꙁдрал҄евꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ꙁдрал҄евѣ, ꙁдрал҄евоꙁдрал҄евѫѭ, ꙁдрал҄евѹю, ꙁдрал҄евоѭ, ꙁдрал҄евоюꙁдрал҄евѫѭ, ꙁдрал҄евоѫ, ꙁдрал҄евоѧ, ꙁдрал҄евоюꙁдрал҄евѣꙁдрал҄евꙑѧ, ꙁдрал҄евꙑꙗ, ꙁдрал҄евꙑеꙁдрал҄евꙑхъ, ꙁдрал҄евꙑхъ, ꙁдрал҄евѣхъ, ꙁдрал҄евꙑхь, ꙁдрал҄евꙑхь, ꙁдрал҄евѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ꙁдрал҄евꙑмъ, ꙁдрал҄евꙑмъ, ꙁдрал҄евѣмъ, ꙁдрал҄евꙑмь, ꙁдрал҄евꙑмь, ꙁдрал҄евѣмьꙁдрал҄евꙑѧ, ꙁдрал҄евꙑꙗ, ꙁдрал҄евꙑеꙁдрал҄евꙑм, ꙁдрал҄евꙑмꙁдрал҄евꙑхъ, ꙁдрал҄евꙑхъ, ꙁдрал҄евꙑхь, ꙁдрал҄евꙑхьꙁдрал҄евѣꙁдрал҄евѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ꙁдрал҄евꙑма, ꙁдрал҄евꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
ꙁдрал҄евъ прил притеж Израилев, на Израил блгнъ гъ бъ ꙁлвъ М Лк 1.68 З А ꙇ мъногꙑ снвъ ꙁдрлвъ обраттъ къ г боу хъ М Лк 1.16 З А аште цсрь ꙁдлвъ естъ. да сълѣꙁетъ нꙑнѣ съ крста М Мт 27.42 З А СК вънде въ ꙁем(л)ѭ ꙁлвѫ А Мт 2.21 СК Б ꙇсходъ ꙇлевъ отъ егꙇпта СП 113.1 да ѹбоꙇтъ же сѩ отъ него въсе сѣмѩ ꙇлво СП 21.24 помѣнѫ... рѣснотѫ своѭ домѹ ꙇлвѹ СП 97.3 блгвенъ ес гꙇ бже левъ СЕ 1b 10 стража дахъ тѧ сне ль. домѹ левѹ СЕ 82а 17—18 ꙇ ба ꙇлва ѹбоѩтъ сѧ К 1а 13 поѧтъ моꙇс снꙑ ꙇꙁлевꙑ Е 30а 9 благословьнъ грꙙдꙑ въ мꙙ господьн҄е црь ꙁдрал҄евъ С 403.3  бога ꙁдрал҄ева ѹбоѧтъ С 325.20 свѧтꙑ [свѧтъ] ꙁдрал҄евъ ὁ ἅγιος τοῦ ᾿Ισραήλ Название на юдейския бог ї братішѩ (!) сѩ їскѹсішѩ ба. ї стаго їлева прогнѣвашѩ СП 77.41 ѣко гне естъ ꙁастѫпленіе. ї свтаго ілева цѣсарѣ нашего СП 88.19 въ сѫдѣхъ пъсаломьскꙑхъ рѣснотѫ твоѭ бже въспоѭ тебѣ въ глѫслехъ свѩтъ їлвъ СП 70.22 М З А СК Б Е СП СЕ К С Гр τοῦ ᾿Ισραήλ ꙁралевъ ꙇꙁдралевъ їꙁдралевъ Нвб издраилев ОА ВА Бот