Исторически речник
цѣлѣт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
цѣлѣт сѧцѣлѣѭ, цѣлѣѫ, цѣлѣѧ, цѣлѣюцѣлѣш, цѣлѣеш, цѣлѣашцѣлѣтъ, цѣлѣетъ, цѣлѣатъ, цѣлѣть, цѣлѣеть, цѣлѣать, цѣлѣт, цѣлѣет, цѣлѣатцѣлѣмъ, цѣлѣмъ, цѣлѣамъ, цѣлѣмь, цѣлѣемь, цѣлѣамь, цѣлѣм, цѣлѣем, цѣлѣам, цѣлѣмо, цѣлѣемо, цѣлѣамоцѣлѣте, цѣлѣете, цѣлѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
цѣлѣѭтъ, цѣлѣѫтъ, цѣлѣѧтъ, цѣлѣютъ, цѣлѣѭть, цѣлѣѫть, цѣлѣѧть, цѣлѣють, цѣлѣѭт, цѣлѣѫт, цѣлѣѧт, цѣлѣютцѣлѣвѣ, цѣлѣевѣ, цѣлѣавѣцѣлѣта, цѣлѣета, цѣлѣатацѣлѣте, цѣлѣете, цѣлѣатецѣлѣцѣлѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
цѣлѣмъ, цѣлѣмь, цѣлѣмцѣлѣтецѣлѣвѣцѣлѣтацѣлѣхъ, цѣлѣхь, цѣлѣхцѣлѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
цѣлѣцѣлѣхомъ, цѣлѣхомь, цѣлѣхом, цѣлѣхмꙑцѣлѣстецѣлѣшѧ, цѣлѣшѫ, цѣлѣша, цѣлѣше, цѣлѣхѫцѣлѣховѣцѣлѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
цѣлѣстецѣлѣахъ, цѣлѣхъ, цѣлѣахь, цѣлѣхь, цѣлѣах, цѣлѣхцѣлѣаше, цѣлѣшецѣлѣаше, цѣлѣшецѣлѣахомъ, цѣлѣхомъ, цѣлѣахомь, цѣлѣхомь, цѣлѣахом, цѣлѣхомцѣлѣашете, цѣлѣшете, цѣлѣасте, цѣлѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
цѣлѣахѫ, цѣлѣхѫ, цѣлѣахѹ, цѣлѣхѹцѣлѣаховѣ, цѣлѣховѣцѣлѣашета, цѣлѣшета, цѣлѣаста, цѣлѣстацѣлѣашете, цѣлѣшете, цѣлѣасте, цѣлѣсте
цѣлѣт сѧ -цѣлѣѭ сѧ -цѣлѣш сѧ св Излекувам се, изцеля се, оздравея, изцеря се цѣлѣвъ сꙙ самъ отъ вьсѣкоѧ ранꙑ съблюдеш. доброродьнъ сꙑ С 163.17 Изч С Гр ἰάομαι Нвб изцеля се остар ОА ВА НТ НГер ЕтМл МлБТР АР БТР РБЕ