Исторически речник
новѣрьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
новѣрьнкъ, новѣрьнкь, новѣрънкъ, новѣрънкь, новѣрнкъ, новѣрнкьновѣрьнка, новѣрънка, новѣрнкановѣрьнкѹ, новѣрънкѹ, новѣрнкѹновѣрьнкъ, новѣрьнкь, новѣрънкъ, новѣрънкь, новѣрнкъ, новѣрнкьновѣрьнка, новѣрънка, новѣрнкановѣрьнкомь, новѣрьнкомъ, новѣрънкомь, новѣрънкомъ, новѣрнкомь, новѣрнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
новѣрьнцѣ, новѣрънцѣ, новѣрнцѣновѣрьне, новѣръне, новѣрненовѣрьнц, новѣрънц, новѣрнцновѣрьнкъ, новѣрьнкь, новѣрънкъ, новѣрънкь, новѣрнкъ, новѣрнкьновѣрьнкомъ, новѣрьнкомь, новѣрънкомъ, новѣрънкомь, новѣрнкомъ, новѣрнкомьновѣрьнкꙑ, новѣрънкꙑ, новѣрнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
новѣрьнкꙑ, новѣрънкꙑ, новѣрнкꙑновѣрьнцѣхъ, новѣрьнцѣхь, новѣрънцѣхъ, новѣрънцѣхь, новѣрнцѣхъ, новѣрнцѣхьновѣрьнка, новѣрънка, новѣрнкановѣрьнкѹ, новѣрънкѹ, новѣрнкѹновѣрьнкома, новѣрънкома, новѣрнкома
новѣрьнкъ м Друговерец, еретик не вѣдѣ бо како ьтен се новѣрьнкомъ да врѣдъ С 303.6 слꙑша повелѣнꙗ мрътвꙑ [лаꙁарь].  съмрьтънꙑѧ раꙁвръже ꙁаконꙑ. да срамьꙗѭтъ сꙙ новѣрьнц С 310.30 Изч С Гр [ὁ] αἱρετικός Нвб иноверник остар ОА ВА МлБТР РРОДД Срв иноверец ДА