Исторически речник
мат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
матмлѭ, маѭ, маѫ, млѧ, маѧ, млю, маю, емлѭ, емлѧ, емлюмлеш, маш, маеш, мааш, емлешмлетъ, матъ, маетъ, маатъ, млеть, мать, маеть, маать, млет, мат, мает, маат, емлетъ, емлеть, емлетмлемъ, мамъ, маемъ, маамъ, млемь, мамь, маемь, маамь, млем, мам, маем, маам, млемо, мамо, маемо, маамо, емлемъ, емлемь, емлем, емлемомлете, мате, маете, маате, емлете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
млѭтъ, маѭтъ, маѫтъ, млѧтъ, маѧтъ, млютъ, маютъ, млѭть, маѭть, маѫть, млѧть, маѧть, млють, мають, млѭт, маѭт, маѫт, млѧт, маѧт, млют, мают, емлѭтъ, емлѧтъ, емлютъ, емлѭть, емлѧть, емлють, емлѭт, емлѧт, емлютмлевѣ, мавѣ, маевѣ, маавѣ, емлевѣмлета, мата, маета, маата, емлевѣмлете, мате, маете, маате, емлетемл, ма, емлмл, ма, емл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
млмъ, млѣмъ, млꙗмъ, мамъ, млмь, млѣмь, млꙗмь, мамь, млм, млѣм, млꙗм, мам, емлмъ, емлѣмъ, емлꙗмъ, емлмь, емлѣмь, емлꙗмь, емлм, емлѣм, емлꙗммлте, млѣте, млꙗте, мате, емлте, емлѣте, емлꙗтемлвѣ, млѣвѣ, млꙗвѣ, мавѣ, емлвѣ, емлѣвѣ, емлꙗвѣмлта, млѣта, млꙗта, мата, емлта, емлѣта, емлꙗтамахъ, махь, махма
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
мамахомъ, махомь, махом, махмꙑмастемашѧ, машѫ, маша, маше, махѫмаховѣмаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
мастемаахъ, махъ, мьꙗхъ, маахь, махь, мьꙗхь, маах, мах, мьꙗх, емьꙗхъ, емьꙗхь, емьꙗхмааше, маше, мьꙗше, емьꙗшемааше, маше, мьꙗше, емьꙗшемаахомъ, махомъ, мьꙗхомъ, маахомь, махомь, мьꙗхомь, маахоъ, махом, мьꙗхом, емьꙗхомъ, емьꙗхомь, емьꙗхоммаашете, машете, мьꙗшете, маасте, масте, мьꙗсте, емьꙗшете, емьꙗсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
маахѫ, махѫ, мьꙗхѫ, маахѹ, махѹ, мьꙗхѹ, емьꙗхѫ, емьꙗхѹмааховѣ, маховѣ, мьꙗховѣ, емьꙗховѣмаашета, машета, мьꙗшета, мааста, маста, мьꙗста, емьꙗшета, емьꙗстамаашете, машете, мьꙗшете, маасте, масте, мьꙗсте, емьꙗшете, емьꙗсте
мат -млѭ -мл҄еш несв 1. Залавям, хващам, задържам някого, когото преследвам кнꙙꙁъ ... повелѣвааше народъ градъскꙑхъ прводті мл҄ѫште.  съсѫдꙑ мѫльнꙑѧ прѣдъ н҄м полагат С 174.29 обрѣтамꙑѧ же крьстꙗнꙑ. повелѣ мат  нѹдт ѧ жрът С 255.4 2. За болест, физическо или психическо страдание — обхващам, обземам, предизвиквам пристъп ꙇ се дхъ емлетꙑ. ꙇ вънеꙁаапѫ въпетъ  прѫжаатъ сѧ съ пѣнам М Лк 9.39 З А СК жден трѧсавцѭ сѭ. отъ раба твоего сего. сѫщѭѭ подъбънѫ (!) бѣсѹ. емлѭщѭѭ на врѣмена. ѣко  бѣсъ. грабѧщѭ водѫ. трѧсѫщѭѭ вѣлцеѭ. вь тѣлес его СЕ 44b 22 емеⷧтъ же непослѹшълвꙑѩ. хѹдоѹмꙑѩ. ꙇ хѹдослънꙑѩ СE 45b 3—4 въ годнѫ емѭⷧщхъ СЕ 46а 10—11 бетъ тѧ трсавце гь. асънаа. емѭⷧщѣ въ в҃ асъ. сего. бенемь неотъвѣтъномь СЕ 49b 15 3. За плодове — бера  егда же прде врѣм емат е посъла рабꙑ своѧ къ дѣлательмъ матъ вна своего СК Мт 21.34 внограда же насад деснца бжꙗ. отъ свн прокѹжденъ.  того нꙑнꙗ мл҄ѫтъ вьс ммоходꙙште С 134.29 вѣрѫ мат πιστεύω Вярвам [в Бога] ѣко слѹшаѩ словесе моего.  вѣрѫ емлѧ посълавъшюмѹ мѧ. ꙇматъ жвота вѣьнааго М Йо 5.24 З А аште бо бсте вѣрѫ мал мосеов. вѣрѫ бсте ѩл  мьнѣ М Йо 5.46 З А ꙇ с корене не мѫтъ. ꙇже въ врѣмѧ вѣрѫ емлѭтъ М Лк 8.13 З А вѣрꙑ не мат οὐ πιστεύω Не вярвам [в Бога] аште бо вѣрꙑ не емлете ѣко аꙁъ есмъ. ѹмьрете въ грѣсѣхъ вашхъ М Йо 8.24 З аще не творѭ дѣлъ отца моего. не емлѣте м вѣрꙑ М Йо 10.37 З аще лі  того кьнгамъ вѣрꙑ не емеⷧте. како момъ гломъ вѣрѫ мете А Йо 5.47 аще стінѫ глѭ. по то въ вѣрꙑ не емⷧете мънѣ А Йо 8.46 М З А СК О СЕ С СН Гр λαμβάνω κατέχω τρυγάω συλλαμβάνω ꙇмат Нвб ѐмвам, ѐмна св ОА ВА НТ Дюв НГер АР РБЕ