Исторически речник
ꙁморт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁмортꙁморѭ, ꙁморѧ, ꙁморюꙁморшꙁмортъ, ꙁморть, ꙁмортꙁмормъ, ꙁмормь, ꙁморм, ꙁмормоꙁморте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁморѧтъ, ꙁморѧть, ꙁморѧтꙁморвѣꙁмортаꙁмортеꙁморꙁмор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁмормъ, ꙁмормь, ꙁмормꙁмортеꙁморвѣꙁмортаꙁморхъ, ꙁморхь, ꙁморхꙁмор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁморꙁморхомъ, ꙁморхомь, ꙁморхом, ꙁморхмꙑꙁморстеꙁморшѧ, ꙁморшѫ, ꙁморша, ꙁморше, ꙁморхѫꙁморховѣꙁморста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁморстеꙁморꙗахъ, ꙁморѣахъ, ꙁмораахъ, ꙁморѣхъ, ꙁморꙗхъ, ꙁморѧахъ, ꙁморѧхъ, ꙁморꙗахь, ꙁморѣахь, ꙁмораахь, ꙁморѣхь, ꙁморꙗхь, ꙁморѧахь, ꙁморѧхь, ꙁморꙗах, ꙁморѣах, ꙁмораах, ꙁморѣх, ꙁморꙗх, ꙁморѧах, ꙁморѧхꙁморꙗаше, ꙁморѣаше, ꙁморааше, ꙁморѣше, ꙁморꙗше, ꙁморѧаше, ꙁморѧшеꙁморꙗаше, ꙁморѣаше, ꙁморааше, ꙁморѣше, ꙁморꙗше, ꙁморѧаше, ꙁморѧшеꙁморꙗахомъ, ꙁморѣахомъ, ꙁмораахомъ, ꙁморѣхомъ, ꙁморꙗхомъ, ꙁморѧахомъ, ꙁморѧхомъ, ꙁморꙗахомь, ꙁморѣахомь, ꙁмораахомь, ꙁморѣхомь, ꙁморꙗхомь, ꙁморѧахомь, ꙁморѧхомь, ꙁморꙗахом, ꙁморѣахом, ꙁмораахом, ꙁморѣхом, ꙁморꙗхом, ꙁморѧахом, ꙁморѧхомꙁморꙗашете, ꙁморѣашете, ꙁмораашете, ꙁморѣшете, ꙁморꙗшете, ꙁморꙗасте, ꙁморѣасте, ꙁмораасте, ꙁморѣсте, ꙁморꙗсте, ꙁморѧасте, ꙁморѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁморꙗахѫ, ꙁморѣахѫ, ꙁмораахѫ, ꙁморѣхѫ, ꙁморꙗхѫ, ꙁморꙗахѹ, ꙁморѣахѹ, ꙁмораахѹ, ꙁморѣхѹ, ꙁморꙗхѹ, ꙁморѧахѹ, ꙁморѧхѹꙁморꙗаховѣ, ꙁморѣаховѣ, ꙁморааховѣ, ꙁморѣховѣ, ꙁморꙗховѣ, ꙁморѧаховѣ, ꙁморѧховѣꙁморꙗашета, ꙁморѣашета, ꙁмораашета, ꙁморѣшета, ꙁморꙗшета, ꙁморꙗаста, ꙁморѣаста, ꙁморааста, ꙁморѣста, ꙁморꙗста, ꙁморѧаста, ꙁморѧстаꙁморꙗашете, ꙁморѣашете, ꙁмораашете, ꙁморѣшете, ꙁморꙗшете, ꙁморꙗасте, ꙁморѣасте, ꙁмораасте, ꙁморѣсте, ꙁморꙗсте, ꙁморѧасте, ꙁморѧсте
ꙁморт -ꙁморѭ -ꙁморш св Изморя, избия, изтрепя ꙁдошꙙ кѹпꙿно вьс ꙁвѣр  ꙁморшꙙ вьсꙙ ловѣкꙑ С 184.21 аште м не ꙁповѣс коѭ слоѭ ꙁмор наротꙑѧ сѧ ꙁмѧ то мѫѫ тꙙ по вьсѣмъ ѹдомъ С 231.4 слоѭ хрстосовоѭ ... ꙁвѣр сѧ ꙁморхъ С 231.8 беꙁъ жъꙁла  беꙁъ орѫжꙗ ꙁмор ѧ С 230.11 велкъ богъ крьстꙗньскъ ... ꙗко твоеѭ слоѭ ꙁмор ꙁвѣр сѧ С 230.18 Изч С Гр ἀποκτείνω Нвб изморя ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР ДА