Исторически речник
ꙁваꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁваꙗтꙁваѭ, ꙁваѫ, ꙁваѧ, ꙁваюꙁваш, ꙁваш, ꙁваашꙁватъ, ꙁваетъ, ꙁваатъ, ꙁвать, ꙁваеть, ꙁваать, ꙁват, ꙁвает, ꙁваатꙁвамъ, ꙁваемъ, ꙁваамъ, ꙁвамь, ꙁваемь, ꙁваамь, ꙁвам, ꙁваем, ꙁваам, ꙁвамо, ꙁваемо, ꙁваамоꙁвате, ꙁваете, ꙁваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁваѭтъ, ꙁваѫтъ, ꙁваѧтъ, ꙁваютъ, ꙁваѭть, ꙁваѫть, ꙁваѧть, ꙁвають, ꙁваѭт, ꙁваѫт, ꙁваѧт, ꙁваютꙁвавѣ, ꙁваевѣ, ꙁваавѣꙁвата, ꙁваета, ꙁваатаꙁвате, ꙁваете, ꙁваатеꙁваꙁва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁвамъ, ꙁвамь, ꙁвамꙁватеꙁвавѣꙁватаꙁваꙗхъ, ꙁваꙗхь, ꙁваꙗх, ꙁваѧхъ, ꙁваѧхь, ꙁваѧхꙁваꙗ, ꙁваѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁваꙗ, ꙁваѧꙁваꙗхомъ, ꙁваꙗхомь, ꙁваꙗхом, ꙁваꙗхмꙑ, ꙁваѧхомъ, ꙁваѧхомь, ꙁваѧхомꙁваꙗсте, ꙁваѧстеꙁваꙗшѧ, ꙁваꙗшѫ, ꙁваꙗша, ꙁваꙗше, ꙁваꙗхѫ, ꙁваѧшаꙁваꙗховѣ, ꙁваѧховѣꙁваꙗста, ꙁваѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁваꙗсте, ꙁваѧстеꙁваꙗахъ, ꙁваѣахъ, ꙁваꙗхъ, ꙁваахъ, ꙁваꙗахь, ꙁваѣахь, ꙁваꙗхь, ꙁваахь, ꙁваꙗах, ꙁваѣах, ꙁваꙗх, ꙁваах, ꙁваѧхъ, ꙁваѧхь, ꙁваѧхꙁваꙗаше, ꙁваѣаше, ꙁваꙗше, ꙁвааше, ꙁваѧшеꙁваꙗаше, ꙁваѣаше, ꙁваꙗше, ꙁвааше, ꙁваѧшеꙁваꙗахомъ, ꙁваѣахомъ, ꙁваꙗхомъ, ꙁваахомъ, ꙁваꙗахомь, ꙁваѣахомь, ꙁваꙗхомь, ꙁваахомь, ꙁваꙗахом, ꙁваѣахом, ꙁваꙗхом, ꙁваахом, ꙁваѧхомъ, ꙁваѧхомь, ꙁваѧхомꙁваꙗашете, ꙁваѣашете, ꙁваꙗшете, ꙁваашете, ꙁваꙗасте, ꙁваѣасте, ꙁваꙗсте, ꙁваасте, ꙁваѧшете, ꙁваѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁваꙗахѫ, ꙁваѣахѫ, ꙁваꙗхѫ, ꙁваахѫ, ꙁваꙗахѹ, ꙁваѣахѹ, ꙁваꙗхѹ, ꙁваахѹ, ꙁваѧхѹꙁваꙗаховѣ, ꙁваѣаховѣ, ꙁваꙗховѣ, ꙁвааховѣ, ꙁваѧховѣꙁваꙗашета, ꙁваѣашета, ꙁваꙗшета, ꙁваашета, ꙁваꙗаста, ꙁваѣаста, ꙁваꙗста, ꙁвааста, ꙁваѧшета, ꙁваѧстаꙁваꙗашете, ꙁваѣашете, ꙁваꙗшете, ꙁваашете, ꙁваꙗасте, ꙁваѣасте, ꙁваꙗсте, ꙁваасте, ꙁваѧшете, ꙁваѧсте
ꙁваꙗт -ꙁваѭ -ꙁваш св Изваям с бо не вдꙙтъ. н глагол҄ѭтъ н ходꙙтъ. н слꙑшꙙтъ камен сѫште. ловѣкꙑ ꙁваꙗн.  въ вдъ ловѣьскъ ображен С 177.7 Изч С Гр γλύφω Нвб извая ОА Дюв МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР РБЕ Срв изваям