Исторически речник
стьнт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стьнтстьнѭ, стьнѧ, стьнюстьншстьнтъ, стьнть, стьнтстьнмъ, стьнмь, стьнм, стьнмостьнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стьнѧтъ, стьнѧть, стьнѧтстьнвѣстьнтастьнтестьнстьн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стьнмъ, стьнмь, стьнмстьнтестьнвѣстьнтастьнхъ, стьнхь, стьнхстьн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стьнстьнхомъ, стьнхомь, стьнхом, стьнхмꙑстьнстестьншѧ, стьншѫ, стьнша, стьнше, стьнхѫстьнховѣстьнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стьнстестьнꙗахъ, стьнѣахъ, стьнаахъ, стьнѣхъ, стьнꙗхъ, стьнѧахъ, стьнѧхъ, стьнꙗахь, стьнѣахь, стьнаахь, стьнѣхь, стьнꙗхь, стьнѧахь, стьнѧхь, стьнꙗах, стьнѣах, стьнаах, стьнѣх, стьнꙗх, стьнѧах, стьнѧхстьнꙗаше, стьнѣаше, стьнааше, стьнѣше, стьнꙗше, стьнѧаше, стьнѧшестьнꙗаше, стьнѣаше, стьнааше, стьнѣше, стьнꙗше, стьнѧаше, стьнѧшестьнꙗахомъ, стьнѣахомъ, стьнаахомъ, стьнѣхомъ, стьнꙗхомъ, стьнѧахомъ, стьнѧхомъ, стьнꙗахомь, стьнѣахомь, стьнаахомь, стьнѣхомь, стьнꙗхомь, стьнѧахомь, стьнѧхомь, стьнꙗахом, стьнѣахом, стьнаахом, стьнѣхом, стьнꙗхом, стьнѧахом, стьнѧхомстьнꙗашете, стьнѣашете, стьнаашете, стьнѣшете, стьнꙗшете, стьнꙗасте, стьнѣасте, стьнаасте, стьнѣсте, стьнꙗсте, стьнѧасте, стьнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стьнꙗахѫ, стьнѣахѫ, стьнаахѫ, стьнѣхѫ, стьнꙗхѫ, стьнꙗахѹ, стьнѣахѹ, стьнаахѹ, стьнѣхѹ, стьнꙗхѹ, стьнѧахѹ, стьнѧхѹстьнꙗаховѣ, стьнѣаховѣ, стьнааховѣ, стьнѣховѣ, стьнꙗховѣ, стьнѧаховѣ, стьнѧховѣстьнꙗашета, стьнѣашета, стьнаашета, стьнѣшета, стьнꙗшета, стьнꙗаста, стьнѣаста, стьнааста, стьнѣста, стьнꙗста, стьнѧаста, стьнѧстастьнꙗашете, стьнѣашете, стьнаашете, стьнѣшете, стьнꙗшете, стьнꙗасте, стьнѣасте, стьнаасте, стьнѣсте, стьнꙗсте, стьнѧасте, стьнѧсте
стьнт -стьнѭ -стьнш св Стрия, превърна в прах, унищожа нещо  съкрѹшітъ гь кедрꙑ ліванъскъѩ. ї стъні (вм. стънітъ, Север., с. 34, бел. под линия) ѩ (ѣ)ко телець ліваньскꙑ СП 28.6 Образно. поженѫ врагꙑ моѩ ... стънѫ ѩ ѣко прахъ прѣдъ ліцемъ вѣтра СП 17.43 Изч СП Гр λεπτύνω стъніт Нвб изтъня ОА Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР РБЕ ДА