Исторически речник
стрѧст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стрѧстстрѧсѫ, стрѩсѫ, стрѧсѹстрѧсеш, стрѩсешстрѧсетъ, стрѩсетъ, стрѧсеть, стрѩсеть, стрѧсетстрѧсемъ, стрѩсемъ, стрѧсемь, стрѩсемь, стрѧсем, стрѧсемострѧсете, стрѩсете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стрѧсѫтъ, стрѩсѫтъ, стрѧсѹтъ, стрѧсѫть, стрѩсѫть, стрѧсѹть, стрѧсѫт, стрѧсѹтстрѧсевѣ, стрѩсевѣстрѧсета, стрѩсетастрѧсете, стрѩсетестрѧс, стрѩсстрѧс, стрѩс
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стрѧсѣмъ, стрѩсѣмъ, стрѧсѣмь, стрѩсѣмь, стрѧсѣмстрѧсѣте, стрѩсѣтестрѧсѣвѣ, стрѩсѣвѣстрѧсѣта, стрѩсѣтастрѧсъ, стрѩсъ, стрѧсохъ, стрѧсь, стрѩсь, стрѧсохь, стрѧсохстрѧсе, стрѩсе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стрѧсе, стрѩсестрѧсомъ, стрѩсомъ, стрѧсохъ, стрѧсомь, стрѩсомь, стрѧсохь, стрѧсох, стрѧсохмꙑстрѧсте, стрѩсте, стрѧсостестрѧсѧ, стрѩсѧ, стрѧсѫ, стрѧсошѧ, стрѧсошѫ, стрѧсоша, стрѧсоше, стрѧсохѫстрѧсовѣ, стрѩсовѣ, стрѧсоховѣстрѧста, стрѩста, стрѧсоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стрѧсте, стрѩсте, стрѧсостестрѧсѣахъ, стрѧсѣхъ, стрѧсѣахь, стрѧсѣхь, стрѧсѣах, стрѧсѣхстрѧсѣаше, стрѧсѣшестрѧсѣаше, стрѧсѣшестрѧсѣахомъ, стрѧсѣхомъ, стрѧсѣахомь, стрѧсѣхомь, стрѧсѣахом, стрѧсѣхомстрѧсѣашете, стрѧсѣшете, стрѧсѣасте, стрѧсѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стрѧсѣахѫ, стрѧсѣхѫ, стрѧсѣахѹ, стрѧсѣхѹстрѧсѣаховѣ, стрѧсѣховѣстрѧсѣашета, стрѧсѣшета, стрѧсѣаста, стрѧсѣстастрѧсѣашете, стрѧсѣшете, стрѧсѣасте, стрѧсѣсте
стрѧст -стрѧсѫ -стрѧсеш св 1. Изтърся, почистя нещо с тръскане  елко не прмѫтъ васъ. сходѧште отъ града того. прахъ отъ ногь вашхъ стрѧсѣте. въ съвѣдѣне на нѧ А Лк 9.5 2. Изтърся, изхвърля, изсипя нещо  въвръгошꙙ ꙗ въ огн҄ь.  бѣаста въ огн҄ поѭшта  хвалꙙшта бога.  се агꙿг҄елъ гнь съшедъ съ небесе. стрꙙсе вънъ пештьнцѫ съ огн҄емъ.  не дастъ огню сътѫжт ма С 5.22—23 Образно. їсповѣдате сѩ гю ... ꙁдрѩсъшю (вм. стрѩсъшю Север., с. 176, бел. под линия) фараоса ї слѫ его въ море ръмъное СП 135.15 3. Изпусна, оставя нещо да падне, изтърся повелѣшꙙ прнест съвалъмꙑ мѣдънꙑ.  раждегъше ѧ пае огн҄ѣ. подъложшꙙ подъ обѣ паꙁѹсѣ  рѣшꙙ к н҄емѹ ... аште с паꙁѹхꙑ стрꙙсеш любо  днъ съвалъмъ.  да падетъ на ꙁем. то да вѣс ꙗко ѹже вѣмъ ꙁвѣсто ꙗко отъвръже сꙙ бога свого С 264.3 Изч А СП С Гр ἀποτινάσσω ἐκτινάσσω ἐξεάω ꙁдрѩст Нвб изтреса ВА НГер ЕтМл МлБТР РБЕ ДА