Исторически речник
стаꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стаꙗтстаѭ, стаѫ, стаѧ, стаюсташ, стаеш, стаашстатъ, стаетъ, стаатъ, стать, стаеть, стаать, стат, стает, стаатстамъ, стаемъ, стаамъ, стамь, стаемь, стаамь, стам, стаем, стаам, стамо, стаемо, стаамостате, стаете, стаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стаѭтъ, стаѫтъ, стаѧтъ, стаютъ, стаѭть, стаѫть, стаѧть, стають, стаѭт, стаѫт, стаѧт, стаютставѣ, стаевѣ, стаавѣстата, стаета, стаатастате, стаете, стаатестаста
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стамъ, стамь, стамстатеставѣстатастаꙗхъ, стаахъ, стаѣхъ, стаꙗхь, стаахь, стаѣхь, стаѧхъ, стаѧхь, стаѧхстаꙗ, стаа, стаѣ, стаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стаꙗ, стаа, стаѣ, стаѧстаꙗхомъ, стаахомъ, стаѣхомъ, стаꙗхомь, стаахомь, стаѣхомь, стаꙗхом, стаахом, стаѣхом, стаꙗхмꙑ, стаахмꙑ, стаѣхмꙑ, стаѧхомъ, стаѧхомь, стаѧхомстаꙗсте, стаасте, стаѣсте, стаѧстестаꙗшѧ, стаашѧ, стаѣшѧ, стаꙗшѫ, стаашѫ, стаѣшѫ, стаꙗша, стааша, стаѣша, стаꙗше, стааше, стаѣше, стаꙗхѫ, стаахѫ, стаѣхѫ, стаѧшастаꙗховѣ, стааховѣ, стаѣховѣ, стаѧховѣстаꙗста, стааста, стаѣста, стаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стаꙗсте, стаасте, стаѣсте, стаѧстестаꙗахъ, стаахъ, стаꙗахь, стаахь, стаꙗах, стаах, стаѧхъ, стаѧхь, стаѧхстаꙗаше, стааше, стаѧшестаꙗаше, стааше, стаѧшестаꙗахомъ, стаахомъ, стаꙗахомь, стаахомь, стаꙗахом, стаахом, стаѧхомъ, стаѧхомь, стаѧхомстаꙗашете, стаашете, стаꙗасте, стаасте, стаѧшете, стаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стаꙗахѫ, стаахѫ, стаꙗахѹ, стаахѹ, стаѧхѹстаꙗаховѣ, стааховѣ, стаѧховѣстаꙗашета, стаашета, стаꙗаста, стааста, стаѧшета, стаѧстастаꙗашете, стаашете, стаꙗасте, стаасте, стаѧшете, стаѧсте
стаꙗт -стаѭ -сташ св 1. Стопя се, разтопя се ѣко воскъ істаавъ ѡтꙑмѫтъ сѩ СП 57.9 2. Прен. Съсипя се душевно вдѣхъ не раꙁѹмѣваѭштѩ ї їстаахъ. ѣко словесъ твоїхъ не съхраншѩ СП 118.158 Изч СП Гр τήκομαι ἐκτήκομαι істаꙗт їстаꙗт Нвб изтая ОА НГер МлБТР БТР ДА