Исторически речник
скот  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
скотскоѫ, скоѹскошскотъ, скоть, скотскомъ, скомь, ском, скомоскоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
скоѧтъ, скоѧть, скоѧтсковѣскотаскотескоско
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
скомъ, скомь, скомскотесковѣскотаскохъ, скохь, скохско
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
скоскохомъ, скохомь, скохом, скохмꙑскостескошѧ, скошѫ, скоша, скоше, скохѫскоховѣскоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
скостескоаахъ, скоахъ, скоаахь, скоахь, скоаах, скоахскоааше, скоашескоааше, скоашескоаахомъ, скоахомъ, скоаахомь, скоахомь, скоаахом, скоахомскоаашете, скоашете, скоаасте, скоасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
скоаахѫ, скоахѫ, скоаахѹ, скоахѹскоааховѣ, скоаховѣскоаашета, скоашета, скоааста, скоастаскоаашете, скоашете, скоаасте, скоасте
скот -скоѫ -скош св 1. Изскоча, изляза бързо от някъде юньць гнѣва спльнь бꙑвъ  їс хлѣва сковъ. гонтꙿ вьсꙙ С 566.3 ꙗкоже отрѣшшꙙ врѣтште. сковъ стꙑ ста простъ С 112.8  раꙁбвъше днъ отъ н҄хъ. вдѣшꙙ вьнеꙁаапъ скоівъша с кръага. два мрана люта С 52.20—21 За глас — изляза от устата, изрека. ѡ гнѹсьнааго того гласа. како ско ꙁ ѹстъ. како подвгнѫ ѧꙁꙑкъ С 410.29 За мъртвец — изляза от гроба, възкръсна, оживея. ꙁаклнаѭ тѧ бгомь ... мрътвꙑѩ ꙁ гроба скот СЕ 53b 4 За душата на някого — изляза, напусна тялото. како не скоі дша іс тѣлесе того К 4а 21 2. Отделя се от другите, покажа се друг, различен два на десꙙте схъ пае бѣаше ꙁбьрано.  же с бѣахѫ. с окрьсть ѹтелꙗ дрѹжна.  отъ схъ ско юда С 409.11 Изч СЕ К С Гр ἐκπηδάω ἀναπηδάω ἀφίσταμαι ἀνίσταμαι скоіт Нвб изскоча ОА ВА НТ АК Бот НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР ДА