Исторически речник
стещII  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стещстекѫ, стекѹстеешстеетъ, стееть, стеетстеемъ, стеемь, стеем, стеемостеете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стекѫтъ, стекѹтъ, стекѫть, стекѹть, стекѫт, стекѹтстеевѣстеетастеетестьц, стъцстьц, стъц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стьцѣмъ, стъцѣмъ, стьцѣмь, стъцѣмь, стьцѣм, стъцѣмстьцѣте, стъцѣтестьцѣвѣ, стъцѣвѣстьцѣта, стъцѣтастѣхъ, стекохъ, стѣхь, стекохь, стѣх, стекохстее
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стеестѣхомъ, стекохомъ, стѣхомь, стекохомь, стѣхом, стекохом, стекохмꙑстѣсте, стекостестѣшѧ, стекошѧ, стѣшѫ, стекошѫ, стѣша, стекоша, стѣше, стекоше, стекохѫстѣховѣ, стекоховѣстѣста, стекоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стѣсте, стекостестеаахъ, стеахъ, стеѣхъ, стеаахь, стеахь, стеѣхь, стеаах, стеах, стеѣх, стеѧхъ, стеѧхь, стеѧхстеааше, стеаше, стеѣше, стеѧшестеааше, стеаше, стеѣше, стеѧшестеаахомъ, стеахомъ, стеѣхомъ, стеаахомь, стеахомь, стеѣхомь, стеаахом, стеахом, стеѣхом, стеѧхомъ, стеѧхомь, стеѧхомстеаашете, стеашете, стеѣшете, стеаасте, стеасте, стеѣсте, стеѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стеаахѫ, стеахѫ, стеѣхѫ, стеаахѹ, стеахѹ, стеѣхѹ, стеѧхѹстеааховѣ, стеаховѣ, стеѣховѣ, стеѧховѣстеаашета, стеашета, стеѣшета, стеааста, стеаста, стеѣста, стеѧстастеаашете, стеашете, стеѣшете, стеаасте, стеасте, стеѣсте, стеѧсте
стещ -стекѫ -стееш св Изтичам, побягна вѣдꙙтъ то  мꙿрьтв. того бо рад отъ гробъ стекошꙙ С 503.19 Изч С Гр ἐκτρέχω Нвб Срв изтичам ОА Дюв НГер МлБТР БТР АР РБЕ