Исторически речник
сповѣдьнца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
сповѣдънца, сповѣдьнца, сповѣднцасповѣдьнцѧ, сповѣдънцѧ, сповѣдьнцѫ, сповѣдънцѫ, сповѣдънцꙑ, сповѣдьнцꙑ, сповѣдьнце, сповѣдънце, сповѣднцѧ, сповѣднцѫ, сповѣднце, сповѣднцꙑсповѣдънц, сповѣдьнц, сповѣднцсповѣдънцѫ, сповѣдьнцѫ, сповѣдънцѹ, сповѣдьнцѹ, сповѣднцѫ, сповѣднцѹсповѣдънцеѭ, сповѣдьнцеѭ, сповѣдънцеѫ, сповѣдьнцеѫ, сповѣдънцеѧ, сповѣдьнцеѧ, сповѣдънцею, сповѣдьнцею, сповѣднцеѭ, сповѣднцеѫ, сповѣднцеюсповѣдънц, сповѣдьнц, сповѣднц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
сповѣдънце, сповѣдьнцесповѣдьнцѧ, сповѣдънцѧ, сповѣдьнцѫ, сповѣдънцѫ, сповѣдънцꙑ, сповѣдьнцꙑ, сповѣдьнце, сповѣдънце, сповѣднцѧ, сповѣднцѫ, сповѣднце, сповѣднцꙑсповѣдънць, сповѣдьнць, сповѣдънцъ, сповѣдьнцъ, сповѣднцъсповѣдънцамъ, сповѣдьнцамъ, сповѣдънцамь, сповѣдьнцамь, сповѣднцамьсповѣдънцам, сповѣдьнцам, сповѣднцамсповѣдънцахъ, сповѣдьнцахъ, сповѣдънцахь, сповѣдьнцахь, сповѣднцахь
NfOuNfGuNfDu
сповѣдънц, сповѣдьнц, сповѣднцсповѣдьнцю, сповѣдънцю, сповѣдьнцѹ, сповѣдънцѹ, сповѣднцѹсповѣдьнцама, сповѣдънцама, сповѣднцама
сповѣдьнца ж Изповедница — светица, страдала за Христовата вяра, но без да завърши живота си с мъченическа смърт ѧт бꙑшꙙ пон преꙁвѵтеръ.  савн сповѣдьнца С 124.26 Изч С Гр ὁμολογήτρια Нвб изповедница църк ВА