Исторически речник
скорент  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
скорентскоренѭ, скоренѧ, скоренюскореншскорентъ, скоренть, скорентскоренмъ, скоренмь, скоренм, скоренмоскоренте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
скоренѧтъ, скоренѧть, скоренѧтскоренвѣскорентаскорентескоренскорен
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
скоренмъ, скоренмь, скоренмскорентескоренвѣскорентаскоренхъ, скоренхь, скоренхскорен
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
скоренскоренхомъ, скоренхомь, скоренхом, скоренхмꙑскоренстескореншѧ, скореншѫ, скоренша, скоренше, скоренхѫскоренховѣскоренста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
скоренстескоренꙗахъ, скоренѣахъ, скоренаахъ, скоренѣхъ, скоренꙗхъ, скоренѧахъ, скоренѧхъ, скоренꙗахь, скоренѣахь, скоренаахь, скоренѣхь, скоренꙗхь, скоренѧахь, скоренѧхь, скоренꙗах, скоренѣах, скоренаах, скоренѣх, скоренꙗх, скоренѧах, скоренѧхскоренꙗаше, скоренѣаше, скоренааше, скоренѣше, скоренꙗше, скоренѧаше, скоренѧшескоренꙗаше, скоренѣаше, скоренааше, скоренѣше, скоренꙗше, скоренѧаше, скоренѧшескоренꙗахомъ, скоренѣахомъ, скоренаахомъ, скоренѣхомъ, скоренꙗхомъ, скоренѧахомъ, скоренѧхомъ, скоренꙗахомь, скоренѣахомь, скоренаахомь, скоренѣхомь, скоренꙗхомь, скоренѧахомь, скоренѧхомь, скоренꙗахом, скоренѣахом, скоренаахом, скоренѣхом, скоренꙗхом, скоренѧахом, скоренѧхомскоренꙗашете, скоренѣашете, скоренаашете, скоренѣшете, скоренꙗшете, скоренꙗасте, скоренѣасте, скоренаасте, скоренѣсте, скоренꙗсте, скоренѧасте, скоренѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
скоренꙗахѫ, скоренѣахѫ, скоренаахѫ, скоренѣхѫ, скоренꙗхѫ, скоренꙗахѹ, скоренѣахѹ, скоренаахѹ, скоренѣхѹ, скоренꙗхѹ, скоренѧахѹ, скоренѧхѹскоренꙗаховѣ, скоренѣаховѣ, скоренааховѣ, скоренѣховѣ, скоренꙗховѣ, скоренѧаховѣ, скоренѧховѣскоренꙗашета, скоренѣашета, скоренаашета, скоренѣшета, скоренꙗшета, скоренꙗаста, скоренѣаста, скоренааста, скоренѣста, скоренꙗста, скоренѧаста, скоренѧстаскоренꙗашете, скоренѣашете, скоренаашете, скоренѣшете, скоренꙗшете, скоренꙗасте, скоренѣасте, скоренаасте, скоренѣсте, скоренꙗсте, скоренѧасте, скоренѧсте
скорент -скоренѭ -скоренш св Изкореня, изтръгна из корен вьсѣкъ садъ егоже не сад отцъ мо небскꙑ. ꙇскорентъ сѧ М Мт 15.13 З Образно. ѣко прка въ ѩꙁꙑцѣхъ положхъ тѧ. ꙇскорент.  насадт СЕ 82а 23—24 аште реетъ т кто отъ невѣрьнꙑхъ. пото пропꙙтъ бꙑстъ хс ... пото же  трьн нослъ. рьц емꙋ. да трьн  влььць адамово скорентъ С 483.29 Изтръгна. вьꙁьмѣте врата. не отврьꙁѣте бо нъ отъ самѣхъ основан вьꙁьмѣте ꙗ. скоренте. прѣставте С 46.6 скорент сѧ М З СЕ С Гр ἐκριζόω ꙇскорент Нвб изкореня ОА ВА Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ