Исторически речник
ꙁвлѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁвлѣщꙁвлѣкѫ, ꙁвлѣкѹꙁвлѣешꙁвлѣетъ, ꙁвлѣеть, ꙁвлѣетꙁвлѣемъ, ꙁвлѣемь, ꙁвлѣем, ꙁвлѣемоꙁвлѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁвлѣкѫтъ, ꙁвлѣкѹтъ, ꙁвлѣкѫть, ꙁвлѣкѹть, ꙁвлѣкѫт, ꙁвлѣкѹтꙁвлѣевѣꙁвлѣетаꙁвлѣетеꙁвлѣцꙁвлѣц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁвлѣцѣмъ, ꙁвлѣцѣмь, ꙁвлѣцѣмꙁвлѣцѣтеꙁвлѣцѣвѣꙁвлѣцѣтаꙁвлѣхъ, ꙁвлѣкохъ, ꙁвлѣхь, ꙁвлѣкохь, ꙁвлѣх, ꙁвлѣкохꙁвлее, ꙁвлье
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁвлее, ꙁвльеꙁвлѣхомъ, ꙁвлѣкохомъ, ꙁвлѣхомь, ꙁвлѣкохомь, ꙁвлѣхом, ꙁвлѣкохом, ꙁвлѣкохмꙑꙁвлѣсте, ꙁвлѣкостеꙁвлѣшѧ, ꙁвлѣкошѧ, ꙁвлѣшѫ, ꙁвлѣкошѫ, ꙁвлѣша, ꙁвлѣкоша, ꙁвлѣше, ꙁвлѣкоше, ꙁвлѣкохѫꙁвлѣховѣ, ꙁвлѣкоховѣꙁвлѣста, ꙁвлѣкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁвлѣсте, ꙁвлѣкостеꙁвлѣаахъ, ꙁвлѣахъ, ꙁвлѣѣхъ, ꙁвлѣаахь, ꙁвлѣахь, ꙁвлѣѣхь, ꙁвлѣаах, ꙁвлѣах, ꙁвлѣѣхꙁвлѣааше, ꙁвлѣаше, ꙁвлѣѣшеꙁвлѣааше, ꙁвлѣаше, ꙁвлѣѣшеꙁвлѣаахомъ, ꙁвлѣахомъ, ꙁвлѣѣхомъ, ꙁвлѣаахомь, ꙁвлѣахомь, ꙁвлѣѣхомь, ꙁвлѣаахом, ꙁвлѣахом, ꙁвлѣѣхомꙁвлѣаашете, ꙁвлѣашете, ꙁвлѣѣшете, ꙁвлѣаасте, ꙁвлѣасте, ꙁвлѣѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁвлѣаахѫ, ꙁвлѣахѫ, ꙁвлѣѣхѫ, ꙁвлѣаахѹ, ꙁвлѣахѹ, ꙁвлѣѣхѹꙁвлѣааховѣ, ꙁвлѣаховѣ, ꙁвлѣѣховѣꙁвлѣаашета, ꙁвлѣашета, ꙁвлѣѣшета, ꙁвлѣааста, ꙁвлѣаста, ꙁвлѣѣстаꙁвлѣаашете, ꙁвлѣашете, ꙁвлѣѣшете, ꙁвлѣаасте, ꙁвлѣасте, ꙁвлѣѣсте
ꙁвлѣщ -ꙁвлѣкѫ -ꙁвлѣеш св 1. Извлека, изтегля нещо от някаква дълбочина вьлѣꙁе же смонъ пет(р)ъ  ꙇꙁ(в)лѣе м(р)ѣжѫ на ꙁемлѭ. плънѫ велꙇ рꙑбъ М Йо 21.11 З А СК подобъно естъ цсрстве небское неводѹ въвръженѹ въ море... ꙇже егда сплън сѧ ꙁвлъкъше  на кра М Мт 13.48 З А СК влѣкѫще мрѣжѫ ръбъ.  ѣко ꙁвлѣшѧ на ꙁемⷧѭ. вдѣшѧ огнь А Йо 21.9 СК аурлꙗнъ повелѣ (ꙁв)лѣшт ꙗ ꙁдрова С 6.23 2. Изтегля нещо или някого чрез влачене по земята  съвꙙꙁавъше стъіѧ мѫжꙙ... жъꙁлмъ  каменмъ влаꙙште побшꙙ.  мрьтвꙑм вратꙑ ꙁвлѣкꙿше тѣлеса стъіхъ. повръгошꙙ на въстоьнꙑхъ странахъ С 538.24—25 тѣло же влѣкꙿше вьнѣ вратъ слꙑшꙙштхъ сꙙ. ера. ꙁвлѣкꙿше. повръгошꙙ псомъ на ꙗдь С 537.24—25 3. Извадя, измъкна смонъ же петръ мꙑ ножъ ꙁвлѣе .  ѹдар архереова раба. ꙇ ѹрѣꙁа емѹ ѹхо десное М Йо 18.10 З А СК орѫже ꙇꙁвлѣшѩ грѣшьнꙇ СП 36.14 4. Изтръгна жвѹ т сѫштѹ ꙁвѣрьм плѹшта т ꙁвлѣена бѫдѫтъ С 165.10 М З А СК СП С Гр ἀποσπάω σπάομαι ἑλκύω ἀναβιβάζω σύρω ꙁвлѣшт ꙇꙁвлѣщ Нвб извлека ОА ВА АК НТ Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА извлеча диал ВА