Исторически речник
ꙁглаголат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁглаголатꙁглаголѭ, ꙁглаголѧ, ꙁглаголюꙁглаголешꙁглаголетъ, ꙁглаголеть, ꙁглаголетꙁглаголемъ, ꙁглаголемь, ꙁглаголем, ꙁглаголемоꙁглаголете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁглаголѭтъ, ꙁглаголѧтъ, ꙁглаголютъ, ꙁглаголѭть, ꙁглаголѧть, ꙁглаголють, ꙁглаголѭт, ꙁглаголѧт, ꙁглаголютꙁглаголевѣꙁглаголетаꙁглаголете, ꙁглаголетаꙁглаголꙁглагол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁглаголмъ, ꙁглаголѣмъ, ꙁглаголꙗмъ, ꙁглаголмь, ꙁглаголѣмь, ꙁглаголꙗмь, ꙁглаголм, ꙁглаголѣм, ꙁглаголꙗмꙁглаголте, ꙁглаголѣте, ꙁглаголꙗтеꙁглаголвѣ, ꙁглаголѣвѣ, ꙁглаголꙗвѣꙁглаголта, ꙁглаголѣта, ꙁглаголꙗтаꙁглаголахъ, ꙁглаголахь, ꙁглаголахꙁглагола
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁглаголаꙁглаголахомъ, ꙁглаголахомь, ꙁглаголахом, ꙁглаголахмꙑꙁглаголастеꙁглаголашѧ, ꙁглаголашѫ, ꙁглаголаша, ꙁглаголаше, ꙁглаголахѫꙁглаголаховѣꙁглаголаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁглаголастеꙁглаголаахъ, ꙁглаголахъ, ꙁглаголаахь, ꙁглаголахь, ꙁглаголаах, ꙁглаголахꙁглаголааше, ꙁглаголашеꙁглаголааше, ꙁглаголашеꙁглаголаахомъ, ꙁглаголахомъ, ꙁглаголаахомь, ꙁглаголахомь, ꙁглаголаахом, ꙁглаголахомꙁглаголаашете, ꙁглаголашете, ꙁглаголаасте, ꙁглаголасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁглаголаахѫ, ꙁглаголахѫ, ꙁглаголаахѹ, ꙁглаголахѹꙁглаголааховѣ, ꙁглаголаховѣꙁглаголаашета, ꙁглаголашета, ꙁглаголааста, ꙁглаголастаꙁглаголаашете, ꙁглаголашете, ꙁглаголаасте, ꙁглаголасте
ꙁглаголат -ꙁглаголѭ -ꙁглагол҄еш св 1. Изрека, изговоря, кажа еже колжьдо ꙁглахъ  лхо сътворхъ і лхо мꙑслхъ СЕ 72а 8 ъто семѹ равъно можеші ꙁглаголаті К 9а 6 волмъ аранъскѫѭ вѣрѫ неже къ кѹпносѫштю прложт сꙙ.  тако мъ ꙁглаголавъшемъ ꙁгънашꙙ ѧ ꙁъ събора цръкъвънааго С 202.3  їꙁглагола то малꙑ ꙗснѣ С 562.21  пакꙑ въторцеѭ  третцеѭ сътвор мѹ. съвръшенѣ  ꙗснѣ ꙁглаголат же помлѹ мꙙ бже С 562.23 Наприказвам, наговоря. много м іꙁглагола до главꙑ мі ꙁъло съдѣа К 8b 40 2. Разкажа, разправя врѣ(мѧ) дьн(е) (с)е(го) бѣдітъ нꙑ беꙁѹмье ег(о) ()ꙁглаголат К 3а 33 нъ да не вьсего по рꙙдѹ ꙁглагол҄ѭ вѣдѣ бо ꙗко гнѣваеш сꙙ С 7.30 Изч СЕ К С Гр λέγω їꙁглаголат іꙁглаголат Нвб Срв глаголя остар ОА ВА РБЕ