Исторически речник
спрост  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
спростспрошѫ, спрошѹспросшспростъ, спрость, спростспросмъ, спросмь, спросм, спросмоспросте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
спросѧтъ, спросѧть, спросѧтспросвѣспростаспростеспросспрос
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
спросмъ, спросмь, спросмспростеспросвѣспростаспросхъ, спросхь, спросхспрос
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
спросспросхомъ, спросхомь, спросхом, спросхмꙑспросстеспросшѧ, спросшѫ, спросша, спросше, спросхѫспросховѣспросста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
спросстеспрошаахъ, спрошахъ, спрошаахь, спрошахь, спрошаах, спрошахспрошааше, спрошашеспрошааше, спрошашеспрошаахомъ, спрошахомъ, спрошаахомь, спрошахомь, спрошаахом, спрошахомспрошаашете, спрошашете, спрошаасте, спрошасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
спрошаахѫ, спрошахѫ, спрошаахѹ, спрошахѹспрошааховѣ, спрошаховѣспрошаашете, спрошашете, спрошаасте, спрошастеспрошаашета, спрошашета, спрошааста, спрошаста
спрост -спрошѫ -спросш св 1. Поискам нещо ꙇ спрошъ дъштцѫ напса глѧ. ꙇоанъ естъ мѧ емѹ М Лк 1.63 З А  їспросвъ хартѭ напса тако С 152.14 Измоля, изпрося, изискам [с молба, молитва]. сь прстѫпь кь платѹ спрос тѣло сво М Лк 23.52 З архере же  старьц наѹстшѧ народꙑ. да спросѧтъ вараввѫ М Мт 27.20 З А СК ї спросіте ѹ ба піщѫ себѣ СП 103.21 млость бжѭ. ꙇ клюбе. ꙇ отъпѹщене грѣхомъ съвꙑше спрошъше СЕ 57а 16—17 воле ѹбо їѡсфе спрош  прмъ. вѣс л ѹбо кого прѧтъ прстѫпл҄ь къ кръстѹ.  сьнемъ сѹса С 456.10 2. Склоня, убедя някого да извърши нещо слꙑшѫ же ꙗко  днъ къждо блжкѫ прѣдатъ. да съвръштъ сꙙ реено. же прѣдат братъ брата въ сьмрьть. л спрослъ стъ васъ сотона. просѣат акꙑ пꙿшенцѫ С 136.14 Изч М З А СК СП СЕ С Гр αἰτέω αἰτέομαι ἐξαιτέομαι ζητέω їспрост спросіт ꙇспрост Нвб изпрося ОА ВА НТ Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР РБЕ ДА