Исторически речник
стъкнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стъкнѫтстъкнѫ, стькнѫ, стъкнѹ, стькнѹстъкнеш, стькнешстъкнетъ, стькнетъ, стъкнеть, стькнеть, стъкнет, стькнетстъкнемъ, стькнемъ, стъкнемь, стькнемь, стъкнем, стькнемстъкнете, стькнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стъкнѫтъ, стькнѫтъ, стъкнѹтъ, стькнѹтъ, стъкнѫть, стькнѫть, стъкнѹть, стькнѹть, стъкнѫт, стькнѫт, стъкнѹт, стькнѹтстъкневѣ, стькневѣстъкнета, стькнетастъкнете, стькнетестъкн, стькнстъкн, стькн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стъкнѣмъ, стькнѣмъ, стъкнѣмь, стькнѣмь, стъкнѣм, стькнѣмстъкнѣте, стькнѣтестъкнѣвѣ, стькнѣвѣстъкнѣта, стькнѣтастъкъ, стъкнѫхъ, стъкнѹхъ, стъкохъ, стькъ, стькнѫхъ, стькнѹхъ, стькохъ, стъкь, стъкнѫхь, стъкнѹхь, стъкохь, стькь, стькнѫхь, стькнѹхь, стькохь, стъкнѫх, стъкнѹх, стъкох, стькнѫх, стькнѹх, стькохстъкнѫ, стъкнѹ, стъе, стькнѫ, стькнѹ, стье
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стъкнѫ, стъкнѹ, стъе, стькнѫ, стькнѹ, стьестъкомъ, стъкнѫхомъ, стъкнѹхомъ, стъкохомъ, стькомъ, стькнѫхомъ, стькнѹхомъ, стькохомъ, стъкомь, стъкнѫхом, стъкнѹхомь, стъкохомь, стькомь, стькнѫхомь, стькнѹхомь, стькохомь, стъкнѹхом, стъкохом, стькнѫхом, стькнѹхом, стькохом, стъкнѫхмꙑ, стькнѫхмꙑстъете, стъкнѫсте, стъкнѹсте, стъкосте, стьете, стькнѫсте, стькнѹсте, стькостестъкнѫшѧ, стъкнѹшѧ, стъкѫ, стъкошѧ, стькнѫшѧ, стькнѹшѧ, стькѫ, стькошѧ, стъкнѫшѫ, стъкошѫ, стькнѫшѫ, стькошѫ, стъкнѫша, стъкнѹша, стъкоша, стькнѫша, стькнѹша, стькоша, стъкнѫше, стъкнѹше, стъкоше, стькнѫше, стькнѹше, стькоше, стъкнѫхѫ, стькнѫхѫстъковѣ, стъкнѫховѣ, стъкнѹховѣ, стъкоховѣ, стьковѣ, стькнѫховѣ, стькнѹховѣ, стькоховѣстъета, стъкнѫста, стъкнѹста, стъкоста, стьета, стькнѫста, стькнѹста, стькоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стъете, стъкнѫсте, стъкнѹсте, стъкосте, стьете, стькнѫсте, стькнѹсте, стькостестъкнѣахъ, стькнѣахъ, стъкнѣахь, стькнѣахь, стъкнѣах, стькнѣахстъкнѣаше, стькнѣашестъкнѣаше, стькнѣашестъкнѣахомъ, стькнѣахомъ, стъкнѣахомь, стькнѣахомь, стъкнѣахом, стькнѣахомстъкнѣашете, стькнѣашете, стъкнѣасте, стькнѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стъкнѣахѫ, стькнѣахѫ, стъкнѣахѹ, стькнѣахѹстъкнѣаховѣ, стькнѣаховѣстъкнѣашета, стькнѣашета, стъкнѣаста, стькнѣастастъкнѣашете, стькнѣашете, стъкнѣасте, стькнѣасте
стъкнѫт -стъкнѫ -стъкнеш св Извадя, избода аште же око твое десное съблажн҄ѣетъ тѧ ꙇстъкн е З Мт 5.29 Срв.Мк 9.47 Изч М З Гр ἐξαιρέω ἐκβάλλω ꙇстъкнѫт Нвб изтъкна МлБТР БТР