Исторически речник
деже  
деже нареч 1. Като съюз в подчинени определителни изречения, които се отнасят към съществителни, означаващи място: където он же емъше сса вѣсѧ къ каѣфѣ архереов. ꙇдеже кънжьнц  старьц събьрашѧ сѧ М Мт 26.57 З А СК прдѣта вдта мѣсто. ꙇдеже лежа хъ М Мт 28.6 З А СК съкровште не скѫдѣемо на небсхъ. деже татъ не прблжаатъ сѧ М Лк 12.33 З А СК къде естъ обтѣль деже пасхѫ съ ѹенкꙑ мом сънѣмь М Лк 22.11 З поклонмъ сѩ на мѣстѣ. їдеже стоѣсте ноѕѣ его СП 131.7 стоѩ блꙁъ олътаⷬ҇. деже стоѩтъ пѣвꙿц СЕ 101а 8 поко ѩ въ мѣстѣ свѣть(л)ѣ. ꙇдеже сѣетъ свѣтъ лца тво(е)го СС IIIb 17 врътъпъ ꙇс камене. деже хъ пораждатъ сꙙ К 14а 10 Срв. С451.23 додошꙙ мѣста деже бѣ копї старѣшна мъ С 39.2 вънде мѹ нога въ дѹпнѫ пештерънѫѭ. деже бѣахѫ мошт свꙙтꙑхъ С 218.17 прблжвъша сꙙ къ тьмнц. деже вьс крьстꙗн ꙁатворен бѣахѫ С 255.21 2. Като съюз в подчинени обстоятелствени изречечия за място: където жестокъ ес лкъ. жьнѧ деже нѣс сѣлъ  събраѩ ѭдѹже не растоъ М Мт 25.24 З А СК дѹхъ деже хоштетъ дѹшетъ М Йо 3.8 З деже есмъ аꙁъ вꙑ не можете прт М Йо 7.34 З деже дꙿва ста л ̈г҃ събьран. о мен гн тѹ стъ посрѣдѣ хъ. а деже м҃ кто ѹже пртъ С 95.14, 16 деже аще ὅπου ἐάν, ὅπου ἄν Където и, където и да е ꙇдеже аште проповѣдѣно бѫдетъ евнће се въ вьсемъ мрѣ реетъ сѧ М Мт 26.13 З А СК ꙇ деже аште въндетъ рьцѣта гнѹ домѹ. ѣко ѹтель глть М Мк 14.14 З деже аще ес. ꙇ отънѭдѣже аще деш СЕ 53b 23 деже колжьдо ὅπου ἐάν, ὅπου ἄν Където и да е; навякъде, където деже колжъдо проповѣдано евнћле се. вь вьсемь мрѣ.  еже сътвор с. глано бѫдетъ въ памѧть еѩ М Мк 14.9 З деже аще колжьдо ὅπου ἔάν Където и да е іже деже аще коліжьдо метъ (!) пѣнъ тѣщтъ.  скрьжьштетъ ꙁѫбъ свом А Мк 9.18 деже [бо] ... тѹ [] ὅπου [γάρ] ... ἐκεῖ [καὶ] Където [дето] ... там ꙇдеже бо естъ съкровште ваше тѹ  срдце ваше бѫдетъ М Лк 12.34 З А СК деже есмъ аꙁъ тѹ  слѹга мо бѫдетъ М Йо 12.26 З А СК деже бо прьвѣ сѫпостатъ брань полож тѹ прьвѣ враъ бꙑл прлагатъ С 251.2 деже бо аще [деже колжьдо] ... тѹ ὅπου [γάρ] ἐάν ... ἐκεῖ Където [дето] ... там ꙇдеже бо аште бѫдетъ трѹпъ. тѹ съберѫтъ сѧ орьл М Мт 24.28 А Н деже колжъдо въндете въ домъ. тѹ прѣбꙑвате доньдеже ꙁдете отъ тѫдѣ М Мк 6.10 М З А СК Н СП СС СЕ К С Р Гр ὅπου οὗ ἔνϑα ὅϑεν ἐν ᾧ ідеже ꙇдеже Нвб Срв идол и жертвен