Исторически речник
ꙁꙗснт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁꙗснтꙁꙗшнѭ, ꙁꙗснѭ, ꙁꙗснѧ, ꙁꙗснюꙁꙗсншꙁꙗснтъ, ꙁꙗснть, ꙁꙗснтꙁꙗснмъ, ꙁꙗснмь, ꙁꙗснм, ꙁꙗснмоꙁꙗснте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁꙗснѧтъ, ꙁꙗснѧть, ꙁꙗснѧтꙁꙗснвѣꙁꙗснтаꙁꙗснтеꙁꙗснꙁꙗсн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁꙗснмъ, ꙁꙗснмь, ꙁꙗснмꙁꙗснтеꙁꙗснвѣꙁꙗснтаꙁꙗснхъ, ꙁꙗснхь, ꙁꙗснхꙁꙗсн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁꙗснꙁꙗснхомъ, ꙁꙗснхомь, ꙁꙗснхом, ꙁꙗснхмꙑꙁꙗснстеꙁꙗсншѧ, ꙁꙗсншѫ, ꙁꙗснша, ꙁꙗснше, ꙁꙗснхѫꙁꙗснховѣꙁꙗснста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁꙗснстеꙁꙗснѧхъ, ꙁꙗснѧхь, ꙁꙗснѧхꙁꙗснѧшеꙁꙗснѧшеꙁꙗснѧхомъ, ꙁꙗснѧхомь, ꙁꙗснѧхомꙁꙗснѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁꙗснѧхѹꙁꙗснѧховѣꙁꙗснѧстаꙁꙗснѧсте
ꙁꙗснт -ꙁꙗшнѭ -ꙁꙗснш св Проясня ꙁаклнаѭ тѧ ... ꙇ ꙁѣнцѩ слѣпꙑмъ. ꙇꙁъѣсньшмь СЕ 53а 25 Изч СЕ ꙁъѣснт Нвб изясня, изяснявам ОА Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР изясням МлБТР ЕтМл