Исторически речник
щтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
щтатщтаѭ, щтаѫ, щтаѧ, щтающташ, щтаеш, щтаашщтатъ, щтаетъ, щтаатъ, щтать, щтаеть, щтаать, щтат, щтает, щтаатщтамъ, щтаемъ, щтаамъ, щтамь, щтаемь, щтаамь, щтам, щтаем, щтаам, щтамо, щтаемо, щтаамощтате, щтаете, щтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
щтаѭтъ, щтаѫтъ, щтаѧтъ, щтаютъ, щтаѭть, щтаѫть, щтаѧть, щтають, щтаѭт, щтаѫт, щтаѧт, щтаютщтавѣ, щтаевѣ, щтаавѣщтата, щтаета, щтаатащтате, щтаете, щтаатещтащта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
щтамъ, щтамь, щтамщтатещтавѣщтатащтахъ, щтахь, щтахщта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
щтащтахомъ, щтахомь, щтахом, щтахмꙑщтастещташѧ, щташѫ, щташа, щташе, щтахѫщтаховѣщтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
щтастещтаахъ, щтахъ, щтаахь, щтахь, щтаах, щтахщтааше, щташещтааше, щташещтаахомъ, щтахомъ, щтаахомь, щтахомь, щтаахом, щтахомщтаашете, щташете, щтаасте, щтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
щтаахѫ, щтахѫ, щтаахѹ, щтахѹщтааховѣ, щтаховѣщтаашета, щташета, щтааста, щтастащтаашете, щташете, щтаасте, щтасте
щтат -щтаѭ -щташ несв Преброявам, изброявам сьвваѧ небо акꙑ кожѫ. ꙁътаѧ ꙁвѣꙁдꙑ небесъскꙑѧ.  пѣскъ моръскꙑ ... ѹслꙑш насъ молꙙштъ т сꙙ хсе С 179.18 Изч С Гр ἀριϑμέω ꙁътат Нвб Срв изчитам, изчета ОА ВА Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР РБЕ