Исторически речник
цѣлꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
цѣлꙗтцѣлꙗѭ, цѣлѣѭ, цѣлꙗѫ, цѣлѣѫ, цѣлꙗѧ, цѣлѣѧ, цѣлꙗю, цѣлѣю, цѣлѧю, цѣлаѫ, цѣлаѧцѣлꙗш, цѣлꙗеш, цѣлѣш, цѣлѣеш, цѣлѣаш, цѣлѧеш, цѣлаешцѣлꙗтъ, цѣлꙗетъ, цѣлѣтъ, цѣлѣетъ, цѣлѣатъ, цѣлꙗть, цѣлꙗеть, цѣлѣть, цѣлѣеть, цѣлѣать, цѣлꙗт, цѣлꙗет, цѣлѣт, цѣлѣет, цѣлѣат, цѣлѧетъ, цѣлѧеть, цѣлѧет, цѣлаетъ, цѣлаеть, цѣлаетцѣлꙗмъ, цѣлꙗемъ, цѣлѣмъ, цѣлѣемъ, цѣлѣамъ, цѣлꙗмь, цѣлꙗемь, цѣлѣмь, цѣлѣемь, цѣлѣамь, цѣлꙗм, цѣлꙗем, цѣлѣм, цѣлѣем, цѣлѣам, цѣлꙗмо, цѣлꙗемо, цѣлѣмо, цѣлѣемо, цѣлѣамо, цѣлѧемъ, цѣлѧемь, цѣлѧем, цѣлаемъ, цѣлаемь, цѣлаем, цѣлаемоцѣлꙗте, цѣлꙗете, цѣлѣте, цѣлѣете, цѣлѣате, цѣлѧете, цѣлаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
цѣлꙗѭтъ, цѣлѣѭтъ, цѣлѣѫтъ, цѣлꙗѫтъ, цѣлѣѧтъ, цѣлꙗѧтъ, цѣлѣютъ, цѣлꙗютъ, цѣлꙗѭть, цѣлѣѭть, цѣлѣѫть, цѣлꙗѫть, цѣлѣѧть, цѣлꙗѧть, цѣлѣють, цѣлꙗють, цѣлꙗѭт, цѣлѣѭт, цѣлѣѫт, цѣлꙗѫт, цѣлѣѧт, цѣлꙗѧт, цѣлѣют, цѣлꙗют, цѣлѧютъ, цѣлѧють, цѣлѧют, цѣлаѫтъ, цѣлаѧтъ, цѣлаѫть, цѣлаѧть, цѣлаѫт, цѣлаѧтцѣлꙗвѣ, цѣлꙗевѣ, цѣлѣвѣ, цѣлѣевѣ, цѣлѣавѣ, цѣлѧевѣцѣлꙗта, цѣлꙗета, цѣлѣта, цѣлѣета, цѣлѣата, цѣлѧетацѣлꙗте, цѣлꙗете, цѣлѣте, цѣлѣете, цѣлѣате, цѣлѧетецѣлꙗ, цѣлѣ, цѣлѧ, цѣлацѣлꙗ, цѣлѣ, цѣлѧ, цѣла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
цѣлꙗмъ, цѣлѣмъ, цѣлꙗмь, цѣлѣмь, цѣлꙗм, цѣлѣм, цѣлѧмъ, цѣлѧмь, цѣлѧм, цѣламъ, цѣламь, цѣламцѣлꙗте, цѣлѣте, цѣлѧте, цѣлатецѣлꙗвѣ, цѣлѣвѣ, цѣлѧвѣ, цѣлавѣцѣлꙗта, цѣлѣта, цѣлѧта, цѣлатацѣлꙗхъ, цѣлѣхъ, цѣлꙗхь, цѣлѣхь, цѣлꙗх, цѣлѣх, цѣлѧхъ, цѣлѧхь, цѣлѧх, цѣлахъ, цѣлахь, цѣлахцѣлꙗ, цѣлѣ, цѣлѧ, цѣла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
цѣлꙗ, цѣлѣ, цѣлѧ, цѣлацѣлꙗхомъ, цѣлѣхомъ, цѣлꙗхомь, цѣлѣхомь, цѣлꙗхом, цѣлѣхом, цѣлꙗхмꙑ, цѣлѣхмꙑ, цѣлѧхомъ, цѣлѧхомь, цѣлѧхом, цѣлахомъ, цѣлахомь, цѣлахом, цѣлахмꙑцѣлꙗсте, цѣлѣсте, цѣлѧсте, цѣластецѣлꙗшѧ, цѣлашѧ, цѣлѣшѧ, цѣлꙗшѫ, цѣлашѫ, цѣлѣшѫ, цѣлꙗша, цѣлѣша, цѣлꙗше, цѣлаше, цѣлѣше, цѣлꙗхѫ, цѣлѣхѫ, цѣлахѫ, цѣлѧшацѣлꙗховѣ, цѣлѣховѣ, цѣлѧховѣ, цѣлаховѣцѣлꙗста, цѣлѣста, цѣлѧста, цѣласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
цѣлꙗсте, цѣлѣсте, цѣлѧсте, цѣластецѣлꙗахъ, цѣлꙗхъ, цѣлꙗах, цѣлаахъ, цѣлахъ, цѣлаахь, цѣлахь, цѣлꙗхь, цѣлꙗх, цѣлаах, цѣлѧхъ, цѣлѧхь, цѣлѧхцѣлꙗаше, цѣлꙗше, цѣлааше, цѣлаше, цѣлѧшецѣлꙗаше, цѣлꙗше, цѣлааше, цѣлаше, цѣлѧшецѣлꙗахомъ, цѣлꙗхомъ, цѣлаахомъ, цѣлахомъ, цѣлꙗахомь, цѣлꙗхомь, цѣлаахомь, цѣлахомь, цѣлꙗахом, цѣлꙗхом, цѣлаахом, цѣлахом, цѣлѧхомъ, цѣлѧхомь, цѣлѧхомцѣлꙗашете, цѣлꙗшете, цѣлꙗасте, цѣлꙗсте, цѣлаашете, цѣлашете, цѣлаасте, цѣласте, цѣлѧшете, цѣлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
цѣлꙗахѫ, цѣлꙗхѫ, цѣлꙗахѹ, цѣлꙗхѹ, цѣлаахѫ, цѣлахѫ, цѣлаахѹ, цѣлахѹ, цѣлѧхѹцѣлꙗаховѣ, цѣлꙗховѣ, цѣлааховѣ, цѣлаховѣ, цѣлѧховѣцѣлꙗашета, цѣлꙗшета, цѣлꙗаста, цѣлꙗста, цѣлѧшета, цѣлѧста, цѣлаашета, цѣлашета, цѣлааста, цѣластацѣлꙗашете, цѣлꙗшете, цѣлꙗасте, цѣлꙗсте, цѣлѧшете, цѣлѧсте, цѣлаашете, цѣлашете, цѣлаасте, цѣласте
цѣлꙗт -цѣлꙗѭ -цѣлꙗш несв Лекувам, изцелявам, изцерявам ꙇ бѣсꙑ мъногꙑ ꙁгонѣахѫ. ꙇ маꙁаахѫ олеемъ мъногꙑ недѫжънꙑ  сцѣлѣахѫ М Мк 6.13 З онъ же на когожъдо хъ рѫкѫ въꙁлагаѩ сцѣлѣаше ѩ М Лк 4.40  страждѫште отъ дхъ нестъ. ꙇсцѣлѣахѫ сѧ М Лк 6.18 СК блс дше моѣ гѣ ... сцѣлѣѭща вьсѩ недѫгꙑ твоѩ СП 102.3 благꙑ клюбꙿе ... ꙇцѣлѣѩ отъ вꙿсего недѫга. ꙇ болѣꙁн СЕ 24b 15 бже мѣѩ власть ... тѣлеса ꙇцѣлѣт. твоеѭ благодѣтѭ СЕ 25а 5 вьꙁдвгн  отъ сърѣтене недѫжънꙑхъ. авленѫ болѣꙁнь ꙇцѣлѣѩ СЕ 26а 7  сцѣл҄ѣвъшѹѹмѹ кръвотовѫѭ богѹ. воле ѹбо  водоѭ омꙑваш тѣло бже С 457.8 Образно. по ꙁем добротворꙙ сцѣл҄ѣѧ ловѣьскꙑѧ страст С 480.17 цѣлꙗт сѧ М З А СК У СП СЕ С Гр ἰάομαι ϑεραπεύω сцѣлꙗт ꙇсцѣлꙗт ꙇцѣлꙗт Нвб Срв изцелявам остар