Исторически речник
ꙁгънат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁгънатжденѫ, жденѹжденешжденетъ, жденеть, жденетжденемъ, жденемь, жденем, жденеможденете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
жденѫтъ, жденѹтъ, жденѫть, жденѹть, жденѫт, жденѹтжденевѣжденетажденетежденжден
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
жденѣмъ, жденѣмь, жденѣмжденѣтежденѣвѣжденѣтаꙁгънахъ, ꙁгънахь, ꙁгънахꙁгъна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁгънаꙁгънахомъ, ꙁгънахмь, ꙁгънахом, ꙁгънахмꙑꙁгънастеꙁгънашѧ, ꙁгънашѫ, ꙁгънаша, ꙁгънаше, ꙁгънахѫꙁгънаховѣꙁгънаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁгънастеꙁгнахъ, ꙁгнахь, ꙁгнахꙁгнашеꙁгнашеꙁгнахомъ, ꙁгнахомь, ꙁгнахомꙁгнашете, ꙁгнасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁгнахѫ, ꙁгнахѹꙁгнаховѣꙁгнашета, ꙁгнастаꙁгнашете, ꙁгнасте
ꙁгънат -жденѫ -жденеш св 1. Изгоня, изпъдя от някъде і вьнде с въ црквъ бжѭ. ꙇ ꙁгъна вьсѧ продаѭштѧѩ. ꙇ кѹпѹѭштѧѩ М Мт 21.12 ЗI СК сътвор бь отъ връв. вьсѧ ꙁгъна цркве М Йо 2.15 З А ЗП отъ съньмштъ жденѫтъ вꙑ М Йо 16.2 З А СК посъла къ дѣлателемъ рабъ. да отъ плода вног(р)да дадѧтъ емѹ... прлож трет посълат. он же  сего ѹѣꙁвьше ꙁгънашѧ М Лк 20.12 З въставъше ꙁгънашѧ  вонъ ꙁ града. ꙇ вѣсѧ  до връхѹ горꙑ М Лк 4.29 З А нꙑнѣ кънѧѕъ мра сего ꙁгънанъ бѫдетъ вонъ М Йо 12.31 З А СК Б блажен есте егда поносѧт вамъ ꙇ жденѫтъ вꙑ ꙇ рекѫтъ вьсѣкъ ꙁълъ глъ на вꙑ лъжѫще мене рад З Мт 5.11А, СК онъ же ꙁгънавъ вьсѧ вонъ. ꙇ емъ ѭ ꙁа рѫкѫ въꙁглас глѧ. отроковце въстан М Лк 8.54 З А СК а снве(ве) цствѣ ꙁгънан бѫдетъ. въ тъмѫ кромѣштьнѭѭ М Мт 8.12 З А СК Образно. ꙇ отъ самого съмꙑсла ꙇꙁгъна нꙑ. ꙇ не помнітъ ні дрѹжъбꙑ. ні обꙑаѣ. ні рода ні ного нꙇкогоже. нъ ослѣпі оі ѹма нашего К 4b 14 аште імаші ъто на врага. ꙇждені гнѣвъ К 8b 20 За добитък — натиря, изкарам на паша. ꙇ егда своѩ овъцѧ жденетъ. прѣдъ нм ходтъ. ꙇ овъцѧ по немь дѫтъ М Йо 10.4 З А 2. Прогоня, пропъдя, отпратя на друго място то глѫтъ кнгꙑ. жден рабѫ  снъ еѫ. не матъ бо (на)слѣдоват снъ рабꙑннъ (съ) сномъ свободънꙑѧ Е 28а 10  та жена прѣльст адама ...  їꙁгънана бꙑста с породънꙑѧ пштꙙ С 9.18 не жден насъ тъьѭ гнѣвомъ т въ пѹстаꙗ мѣста С 37.20 не тъьѭ  цръкъвъ нъ  ꙁ града ꙁгънан бꙑшꙙ С 200.29 ꙁгънашꙙ ѧ ꙁъ събора цръкъвънааго С 202.3—4 агг҄елъ къ їѡсфѹ прде  ... ꙁгънат дѣвцѫ став С 242.20 аꙁъ тꙙ ꙁгънавꙑ въвождѫ. же породънꙑѧ двьр ꙁатворвъ С 438.5—6 ꙁгъна ꙁ града  отъ странъ тѣхъ С 517.27 ꙁгънан м мн οἱ δεδιωγμένοι Преследваните блажен ꙇꙁгънан правъдꙑ рад. ѣко тѣхъ естъ црство нбское З Мт 5.10А, СК.Срв. СЕ 85b 22 К3b 12 3. Прен. Премахна, прогоня, изгоня — за болест, зъл дух, злина и под ꙇ бѣсꙑ мъногꙑ ꙇꙁгъна М Мк 1.34 З бꙑстъ же бѣсѹ ꙁгънанѹ прогла нѣмъ М Лк 11.14 З А жена ... молѣаше  да жденетъ бѣсъ ꙁ дъштереѩ М Мк 7.26 З съ ... ѣв сѧ прѣжде мар магдалн. ꙇж неѩже ꙁгъна ж҃ бѣсъ М Мк 16.9 З А ꙇ жден ꙇꙁ него вꙿсь дхъ жѧдънꙑ. ꙇ вꙿсѣкѫ ѩꙁѭ квасънѫѭ. ꙇ дажд емѹ съдраве СЕ 43а 1 ꙇ жден трѧсавцѭ сѭ. отъ раба твоего сего СЕ 44b 19 М З А СК Б ЗП Е СП СЕ К С Гр ἐκβάλλω διώκω ἐκδιώκω ἐξορίζω ἐξελαύνω ἀπελαύνω ἀποσοβέω ἐξαιρέω ꙇꙁгънат їꙁгънат Нвб Срв изганям диал ДА