Исторически речник
ꙁострт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁостртꙁощрѭ, ꙁострѭ, ꙁострѧ, ꙁострюꙁостршꙁостртъ, ꙁострть, ꙁостртꙁострмъ, ꙁострмь, ꙁострм, ꙁострмоꙁострте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁострѧтъ, ꙁострѧть, ꙁострѧтꙁострвѣꙁостртаꙁостртеꙁострꙁостр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁострмъ, ꙁострмь, ꙁострмꙁостртеꙁострвѣꙁостртаꙁострхъ, ꙁострхь, ꙁострхꙁостр
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁострꙁострхомъ, ꙁострхомь, ꙁострхом, ꙁострхмꙑꙁострстеꙁостршѧ, ꙁостршѫ, ꙁострша, ꙁострше, ꙁострхѫꙁострховѣꙁострста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁострстеꙁострѣахъ, ꙁострѣахь, ꙁострѣахꙁострѣашеꙁострѣашеꙁострѣахомъ, ꙁострѣахомь, ꙁострѣахомꙁострѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁострѣахѫ, ꙁострѣахѹꙁострѣаховѣꙁострѣашетаꙁострѣашете
ꙁострт -ꙁощрѭ -ꙁострш св 1. Изостря, наостря, наточа стрѣлꙑ твоѩ ꙁоштренꙑ слъне СП 44.6 стрѣлъї сльнааго їꙁоштренꙑ СП 119.4 меь ꙁъоштренъ С 85.15 Образно. їже ꙁострішѩ ѣко орѫжье ѩꙁꙑкъї своѩ СП 63.4 2. Прич. мин. страд. като прил. ꙁощренъ ἡκουμένος Наострен, наточен ѣко брітва ꙁоштрена сътворілъ есі лестъ СП 51.4 Срв. С426.7 Изч СП С Гр ἀκονάω ꙁъострт їꙁострт Нвб изостря ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР ДА