Исторически речник
ꙁмлькнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁмлькнѫтꙁмлъкнѫ, ꙁмлькнѫ, ꙁмлъкнѹ, ꙁмлькнѹꙁмлъкнеш, ꙁмлькнешꙁмлъкнетъ, ꙁмлькнетъ, ꙁмлъкнеть, ꙁмлькнеть, ꙁмлъкнет, ꙁмлькнетꙁмлъкнемъ, ꙁмлькнемъ, ꙁмлъкнемь, ꙁмлькнемь, ꙁмлъкнем, ꙁмлькнемꙁмлъкнете, ꙁмлькнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁмлъкнѫтъ, ꙁмлькнѫтъ, ꙁмлъкнѹтъ, ꙁмлькнѹтъ, ꙁмлъкнѫть, ꙁмлькнѫть, ꙁмлъкнѹть, ꙁмлькнѹть, ꙁмлъкнѫт, ꙁмлькнѫт, ꙁмлъкнѹт, ꙁмлькнѹтꙁмлъкневѣ, ꙁмлькневѣꙁмлъкнета, ꙁмлькнетаꙁмлъкнете, ꙁмлькнетеꙁмлъкн, ꙁмлькнꙁмлъкн, ꙁмлькн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁмлъкнѣмъ, ꙁмлькнѣмъ, ꙁмлъкнѣмь, ꙁмлькнѣмь, ꙁмлъкнѣм, ꙁмлькнѣмꙁмлъкнѣте, ꙁмлькнѣтеꙁмлъкнѣвѣ, ꙁмлькнѣвѣꙁмлъкнѣта, ꙁмлькнѣтаꙁмлъкъ, ꙁмлъкнѫхъ, ꙁмлъкнѹхъ, ꙁмлъкохъ, ꙁмлькъ, ꙁмлькнѫхъ, ꙁмлькнѹхъ, ꙁмлькохъ, ꙁмлъкь, ꙁмлъкнѫхь, ꙁмлъкнѹхь, ꙁмлъкохь, ꙁмлькь, ꙁмлькнѫхь, ꙁмлькнѹхь, ꙁмлькохь, ꙁмлъкнѫх, ꙁмлъкнѹх, ꙁмлъкох, ꙁмлькнѫх, ꙁмлькнѹх, ꙁмлькохꙁмлъкнѫ, ꙁмлъкнѹ, ꙁмлъе, ꙁмлькнѫ, ꙁмлькнѹ, ꙁмлье
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁмлъкнѫ, ꙁмлъкнѹ, ꙁмлъе, ꙁмлькнѫ, ꙁмлькнѹ, ꙁмльеꙁмлъкомъ, ꙁмлъкнѫхомъ, ꙁмлъкнѹхомъ, ꙁмлъкохомъ, ꙁмлькомъ, ꙁмлькнѫхомъ, ꙁмлькнѹхомъ, ꙁмлькохомъ, ꙁмлъкомь, ꙁмлъкнѫхом, ꙁмлъкнѹхомь, ꙁмлъкохомь, ꙁмлькомь, ꙁмлькнѫхомь, ꙁмлькнѹхомь, ꙁмлькохомь, ꙁмлъкнѹхом, ꙁмлъкохом, ꙁмлькнѫхом, ꙁмлькнѹхом, ꙁмлькохом, ꙁмлъкнѫхмꙑ, ꙁмлькнѫхмꙑꙁмлъете, ꙁмлъкнѫсте, ꙁмлъкнѹсте, ꙁмлъкосте, ꙁмльете, ꙁмлькнѫсте, ꙁмлькнѹсте, ꙁмлькостеꙁмлъкнѫшѧ, ꙁмлъкнѹшѧ, ꙁмлъкѫ, ꙁмлъкошѧ, ꙁмлькнѫшѧ, ꙁмлькнѹшѧ, ꙁмлькѫ, ꙁмлькошѧ, ꙁмлъкнѫшѫ, ꙁмлъкошѫ, ꙁмлькнѫшѫ, ꙁмлькошѫ, ꙁмлъкнѫша, ꙁмлъкнѹша, ꙁмлъкоша, ꙁмлькнѫша, ꙁмлькнѹша, ꙁмлькоша, ꙁмлъкнѫше, ꙁмлъкнѹше, ꙁмлъкоше, ꙁмлькнѫше, ꙁмлькнѹше, ꙁмлькоше, ꙁмлъкнѫхѫ, ꙁмлькнѫхѫꙁмлъковѣ, ꙁмлъкнѫховѣ, ꙁмлъкнѹховѣ, ꙁмлъкоховѣ, ꙁмльковѣ, ꙁмлькнѫховѣ, ꙁмлькнѹховѣ, ꙁмлькоховѣꙁмлъета, ꙁмлъкнѫста, ꙁмлъкнѹста, ꙁмлъкоста, ꙁмльета, ꙁмлькнѫста, ꙁмлькнѹста, ꙁмлькоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁмлъете, ꙁмлъкнѫсте, ꙁмлъкнѹсте, ꙁмлъкосте, ꙁмльете, ꙁмлькнѫсте, ꙁмлькнѹсте, ꙁмлькосте*ꙁмлькнѣахъ*ꙁмлькнѣаше*ꙁмлькнѣаше*ꙁмлькнѣахомъ*ꙁмлькнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ꙁмлькнѣахѫ*ꙁмлькнѣаховѣ*ꙁмлькнѣашета*ꙁмлькнѣашете
ꙁмлькнѫт -ꙁмлькнѫ -ꙁмлькнеш св Пресипна, прегракна ѹтрѹд.хъ сѩ вопіѩ іꙁмлъе грътанъ моі СП 68.4 Изч СП Гр βραγχιάω іꙁмлъкнѫт Нвб Срв измълча Дюв