Исторически речник
цѣлѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
цѣлѣтцѣлѣѭ, цѣлѣѫ, цѣлѣѧ, цѣлѣюцѣлѣш, цѣлѣеш, цѣлѣашцѣлѣтъ, цѣлѣетъ, цѣлѣатъ, цѣлѣть, цѣлѣеть, цѣлѣать, цѣлѣт, цѣлѣет, цѣлѣатцѣлѣмъ, цѣлѣмъ, цѣлѣамъ, цѣлѣмь, цѣлѣемь, цѣлѣамь, цѣлѣм, цѣлѣем, цѣлѣам, цѣлѣмо, цѣлѣемо, цѣлѣамоцѣлѣте, цѣлѣете, цѣлѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
цѣлѣѭтъ, цѣлѣѫтъ, цѣлѣѧтъ, цѣлѣютъ, цѣлѣѭть, цѣлѣѫть, цѣлѣѧть, цѣлѣють, цѣлѣѭт, цѣлѣѫт, цѣлѣѧт, цѣлѣютцѣлѣвѣ, цѣлѣевѣ, цѣлѣавѣцѣлѣта, цѣлѣета, цѣлѣатацѣлѣте, цѣлѣете, цѣлѣатецѣлѣцѣлѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
цѣлѣмъ, цѣлѣмь, цѣлѣмцѣлѣтецѣлѣвѣцѣлѣтацѣлѣхъ, цѣлѣхь, цѣлѣхцѣлѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
цѣлѣцѣлѣхомъ, цѣлѣхомь, цѣлѣхом, цѣлѣхмꙑцѣлѣстецѣлѣшѧ, цѣлѣшѫ, цѣлѣша, цѣлѣше, цѣлѣхѫцѣлѣховѣцѣлѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
цѣлѣстецѣлѣахъ, цѣлѣхъ, цѣлѣахь, цѣлѣхь, цѣлѣах, цѣлѣхцѣлѣаше, цѣлѣшецѣлѣаше, цѣлѣшецѣлѣахомъ, цѣлѣхомъ, цѣлѣахомь, цѣлѣхомь, цѣлѣахом, цѣлѣхомцѣлѣашете, цѣлѣшете, цѣлѣасте, цѣлѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
цѣлѣахѫ, цѣлѣхѫ, цѣлѣахѹ, цѣлѣхѹцѣлѣаховѣ, цѣлѣховѣцѣлѣашета, цѣлѣшета, цѣлѣаста, цѣлѣстацѣлѣашете, цѣлѣшете, цѣлѣасте, цѣлѣсте
цѣлѣт -цѣлѣѭ -цѣлѣш св Оздравея, изцеля се, излекувам се ѡ жено вельѣ естъ вѣра твоѣ. бѫд тебѣ ѣкоже хощеш. ꙇ сцѣлѣ дъщ еѩ во тъ асъ М Мт 15.28 З СК ꙁде ꙁ него бѣсъ. ꙇ сцѣлѣ отрокъ томь асѣ М Мт 17.18 А СК ръц словомъ  сцѣелѣтъ отрокъ мо М Лк 7.7 А СК ꙇ жена сѫшт въ тоен кръве ... ѣже балѣмъ ꙁдаѣвъш вьсе мѣне. н отъ едного же не може сцѣлѣт М Лк 8.43 З А СК нкътоже бо таѩ врѣдъ сво. а не покаꙁаѩ его враю. т ꙇцѣлѣетъ СЕ 68а 9 аште ѹспе сцѣлѣтъ С 306.15—16  мꙑ ꙗꙁвен мъ ꙗꙁвоѭ го цѣлѣхомꙑ С 436.27 Прич. мин. деят. като същ. цѣлѣвꙑ м ед ὁ ἰαϑείς, ὁ τεϑεραπεϑμένος Този, който е оздравял; този, който се е излекувал въпросшѧ же  къто естъ къ рекꙑ тебѣ. вьꙁьм одръ тво  ход. ꙇсцѣлѣвꙑ же не вѣдѣаше кто естъ М Йо 5.13 З А глахѫ же юде сцѣлѣвъшюѹмѹ. собота естъ  не достотъ тебѣ вьꙁѧт одра твоего М Йо 5.10 З А М З А СК У СЕ С Гр ἰάομαι ϑεραπεύομαι ὑγιαίνω σῴζομαι сцѣлѣт ꙇцѣлѣт ꙇсцѣлѣт їцѣлѣт Нвб изцеля остар ОА ВА НТ НГер ЕтМл МлБТР АР БТР РБЕ