Исторически речник
скѹст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
скѹстскѹшѫ, скѹшѹскѹсшскѹстъ, скѹсть, скѹстскѹсмъ, скѹсмь, скѹсм, скѹсмоскѹсте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
скѹсѧтъ, скѹсѧть, скѹсѧтскѹсвѣскѹстаскѹстескѹсскѹс
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
скѹсмъ, скѹсмь, скѹсмскѹстескѹсвѣскѹстаскѹсхъ, скѹсхь, скѹсхскѹс
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
скѹсскѹсхомъ, скѹсхомь, скѹсхом, скѹсхмꙑскѹсстескѹсшѧ, скѹсшѫ, скѹсша, скѹсше, скѹсхѫскѹсховѣскѹсста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
скѹсстескѹшаахъ, скѹшахъ, скѹшаахь, скѹшахь, скѹшаах, скѹшахскѹшааше, скѹшашескѹшааше, скѹшашескѹшаахомъ, скѹшахомъ, скѹшаахомь, скѹшахомь, скѹшаахом, скѹшахомскѹшаашете, скѹшашете, скѹшаасте, скѹшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
скѹшаахѫ, скѹшахѫ, скѹшаахѹ, скѹшахѹскѹшааховѣ, скѹшаховѣскѹшаашете, скѹшашете, скѹшаасте, скѹшастескѹшаашета, скѹшашета, скѹшааста, скѹшаста
скѹст -скѹшѫ -скѹсш св 1. Изпитам, проверя; подложа някого на проверка, на изпитание потъщ сѧ себе скꙋшенⷶ҇. поставт прѣдъ бмъ дѣлателѣ непостꙑдъна. правѧща слово стнное Е 1б 17 скѹсілъ есі сръдьце мое. посѣтілъ есі ноштъѭ. раждеже мѩ і не обрѣтѫ сѩ во мнѣ неправъда СП 16.3 скѹсі мѩ гі і тꙑ тѩжі мѩ. раждъꙁі ѫтробѫ моѭ  сръдъце мое СП 25.2 ѣко скѹсілъ нꙑ ес бже. раждеже нꙑ ѣкоже раждіѕаетъ сѩ съребро СП 65.10 їскѹсіхъ тѩ на водѣ прѣрѣньѣ СП 80.8 їскѹсішѩ мѩ і відѣшѩ дѣла моꙗ СП 94.9 блюд ѧдо. ѣко огнемь не обнѹѭщемь сѧ. ꙇматъ скѹст дѣло твое СЕ 88b 24 тогꙿда матъ дѣло твое скѹшено бꙑт. каково бѫдетъ. ꙇ ѣкоже трѹдш сѧ. тако ꙇ мъꙁдѫ прмеш СЕ 89а 4 ꙗкоже сьде бꙑхом скѹшен. маловрѣменьнѹѹмѹ црѹ. такожде потъштмъ сꙙ скꙋшен обрѣст сꙙ. бѹ велкѹѹмѹ црѹ С 72.12—13 г бе вѣрѹѭ вь тꙙ. вь н҄ьже  с вѣровашꙙ.  въьт мꙙ вь н҄ѧ.  съподоб мꙙ скѹшен мѫкъ прѧт. ꙗко да  аꙁъ скѹшенъ бѫдѫ С 78.23  тогда бо господь мѧ бѣ посълалъ к тебѣ. скѹст ѹсрьд тво С 122.25 Изпробвам годността, качествата на някого или на нещо. сѫпрѫгъ воловънꙑхъ кѹпхъ пѧть.  грѧдѫ скѹстъ хъ М Лк 14.19 З А скѹшенъ Изпитан, проверен, верен жрътвам скѹшенааго прослав авраама С 232.14—15 2. Изпитам върху себе си, изтърпя вѣсте лко васъ скѹссте ꙁмѫ. ꙗко тꙙжекъ стъ обраꙁъ тоѧ мѫкꙑ С 89.11 не вь сласть бо ѹже тъ прметъ. прѣмнѫвъ потрѣбьнꙑѧ оставꙑ.  се пае въ стнѫ сьвѣдꙙтъ. скѹшьше С 495.1 3. Изкуша, въведа в изкушение, опитам се да съблазня някого тогда с въꙁведенъ бꙑстъ дхомь въ пѹстꙑнѭ. ꙇскѹст сѧ отъ непрѣꙁн З Мт 4.1 А СК подобаатъ снѹ лвскѹмѹ. мъного пострадат  скѹшенѹ бꙑт отъ старецъ  аръхере  кънжънкъ М Мк 8.31 З А СК прѣжде же подобаатъ емѹ мъного пострадат. ꙇ скѹшенѹ бꙑт отъ рода сего М Лк 17.25 З скѹст сѧ М З А СК Б Е СП СЕ С Гр δοκιμάζω πειράομαι πειράζω ἐκπειράζω ἀποδοκιμάζω ἐκ τῆς πείρας ἔχω διὰ τῆς πείρας ἔρχομαι δόκιμος πείρᾳ δοκίμιον скѹсіт ꙇскѹст їскѹсіт скꙋст Нвб изкуся ОА ВА НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР РБЕ ДА