Исторически речник
спꙑтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
спꙑтатспꙑтаѭ, спꙑтаѫ, спꙑтаѧ, спꙑтаюспꙑташ, спꙑтаеш, спꙑтаашспꙑтатъ, спꙑтаетъ, спꙑтаатъ, спꙑтать, спꙑтаеть, спꙑтаать, спꙑтат, спꙑтает, спꙑтаатспꙑтамъ, спꙑтаемъ, спꙑтаамъ, спꙑтамь, спꙑтаемь, спꙑтаамь, спꙑтам, спꙑтаем, спꙑтаам, спꙑтамо, спꙑтаемо, спꙑтаамоспꙑтате, спꙑтаете, спꙑтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
спꙑтаѭтъ, спꙑтаѫтъ, спꙑтаѧтъ, спꙑтаютъ, спꙑтаѭть, спꙑтаѫть, спꙑтаѧть, спꙑтають, спꙑтаѭт, спꙑтаѫт, спꙑтаѧт, спꙑтаютспꙑтавѣ, спꙑтаевѣ, спꙑтаавѣспꙑтата, спꙑтаета, спꙑтаатаспꙑтате, спꙑтаете, спꙑтаатеспꙑтаспꙑта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
спꙑтамъ, спꙑтамь, спꙑтамспꙑтатеспꙑтавѣспꙑтатаспꙑтахъ, спꙑтахь, спꙑтахспꙑта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
спꙑтаспꙑтахомъ, спꙑтахомь, спꙑтахом, спꙑтахмꙑспꙑтастеспꙑташѧ, спꙑташѫ, спꙑташа, спꙑташе, спꙑтахѫспꙑтаховѣспꙑтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
спꙑтастеспꙑтаахъ, спꙑтахъ, спꙑтаахь, спꙑтахь, спꙑтаах, спꙑтахспꙑтааше, спꙑташеспꙑтааше, спꙑташеспꙑтаахомъ, спꙑтахомъ, спꙑтаахомь, спꙑтахомь, спꙑтаахом, спꙑтахомспꙑтаашете, спꙑташете, спꙑтаасте, спꙑтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
спꙑтаахѫ, спꙑтахѫ, спꙑтаахѹ, спꙑтахѹспꙑтааховѣ, спꙑтаховѣспꙑтаашета, спꙑташета, спꙑтааста, спꙑтастаспꙑтаашете, спꙑташете, спꙑтаасте, спꙑтасте
спꙑтат -спꙑтаѭ -спꙑташ несв св 1. Разпитвам, разузнавам ꙇспꙑта  вждь. ѣко отъ галлѣѩ пркъ не прходтъ М Йо 7.52 З А посьлавь ѩ въ віѳлеомъ. рее. шедьше спꙑтате ꙁвѣстъно о отроѧті А Мт 2.8 СК въ ньже колжъдо градъ л вь весь вьндете. ꙇспꙑтате кто вь немь достонъ есть М Мт 10.11 З д въ к҄есарѭ. съ днѣмꙿ слѹгоѭ.  спꙑта аште то стъ стна С 224.30 Разследвам, издирвам. спꙑташѩ беꙁаконенье їщеꙁѫ спꙑтаѭщеі. спꙑтаньѣ СП 63.7 2. Изпитвам, проверявам, подлагам на изпитание їспꙑтаѩ срдца і ѫтробѫ бже праведьно СП 7.10 гь на нбсі прѣстоль его ... вѣжд его іспꙑтаетъ снꙑ лѩ СП 10.4 гь спꙑтаетъ праведьнаго і неъстіваго СП 10.5 хоштеш л  ребро м спꙑтат да т  то обнажѫ С 503.24 ꙗкоже хоштеш спꙑта.  ꙗкоже хоштеш навꙑкн С 503.8 3. Изучавам, изследвам, проучвам, вниквам в нещо їсп(с)ꙑтаꙇте кънгꙑ ѣко въмънте въ нхъ ꙇмѣт жвотъ вѣънꙑ М Йо 5.39 З А блажен їспꙑтаѭштеі съвѣдѣнѣ го СП 118.2 двъна съвѣдѣнѣ твоѣ сего рад їспꙑта ѣ дша моѣ СП 118.129 ; въраꙁѹм мѩ ї іспꙑтаѭ ꙁаконъ твої СП 118.34 аꙁъ же вьсѣмъ срцемь моімь їспꙑтаѭ ꙁаповѣді твоѩ СП 118.69 4. Научавам, узнавам точно тогда родъ та прꙁьва въ вльхвъ. спꙑта ѿ ніхъ. врѣмѧ ѣвльшѧѩ сѧ ѕвѣꙁдꙑ А Мт 2.7 СК тогда родъ ... ꙁб всѧ отрокъ сѫщѧѩ въ вѳлеем ... ѡтъ двою лѣтѹ  нже. по лѣтѹ еже спъта отъ влъхвъ А Мт 2.16 СК Б  паденьꙗ го обраꙁъ спꙑтавъше. вь пеаль вьпадохомъ С 522.22 Опознавам. въпрошене. спꙑталъ л ес манастꙑръ. оⷮ҇вѣⷮ҇. спꙑталъ СЕ 92а 16, 17 М З А СК Б СП СЕ С Гр ἐρευνάω ἐξερευνάω καταμανϑάνω ἐξετάζω ἐτάζω ἀκριβόω κατεξετάζω ꙇспꙑтат спътат Нвб Срв изпитам ОА ВА НТ АК Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР РБЕ ДА