Исторически речник
спадат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
спадатспадаѭ, спадаѫ, спадаѧ, спадаюспадаш, спадаеш, спадаашспадатъ, спадаетъ, спадаатъ, спадать, спадаеть, спадаать, спадат, спадает, спадаатспадамъ, спадаемъ, спадаамъ, спадамь, спадаемь, спадаамь, спадам, спадаем, спадаам, спадамо, спадаемо, спадаамоспадате, спадаете, спадаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
спадаѭтъ, спадаѫтъ, спадаѧтъ, спадаютъ, спадаѭть, спадаѫть, спадаѧть, спадають, спадаѭт, спадаѫт, спадаѧт, спадаютспадавѣ, спадаевѣ, спадаавѣспадата, спадаета, спадаатаспадате, спадаете, спадаатеспадаспада
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
спадамъ, спадамь, спадамспадатеспадавѣспадатаспадахъ, спадахь, спадахспада
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
спадаспадахомъ, спадахомь, спадахом, спадахмꙑспадастеспадашѧ, спадашѫ, спадаша, спадаше, спадахѫспадаховѣспадаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
спадастеспадаахъ, спадахъ, спадаахь, спадахь, спадаах, спадахспадааше, спадашеспадааше, спадашеспадаахомъ, спадахомъ, спадаахомь, спадахомь, спадаахом, спадахомспадаашете, спадашете, спадаасте, спадасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
спадаахѫ, спадахѫ, спадаахѹ, спадахѹспадааховѣ, спадаховѣспадаашета, спадашета, спадааста, спадастаспадаашете, спадашете, спадаасте, спадасте
спадат -спадаѭ -спадаш несв Оказвам се, изпадам [в лошо положение] наьн(ъ)ше бо рьвьноват на доброе  подвꙃаѭтъ с ꙗкоже дрѹгѹ дрѹга добрѣшѹ бьіт ... въ рет спадаѭтъ ЗЛ IIа 22 Изч ЗЛ Гр ἐκπίπτω Нвб Срв изпадам, изпадна, изпопадам, изпопадна ОА ВА НТ Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА