Исторически речник
ꙁнемагат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁнемагатꙁнемагаѭ, ꙁнемагаѫ, ꙁнемагаѧ, ꙁнемагаюꙁнемагаш, ꙁнемагаеш, ꙁнемагаашꙁнемагатъ, ꙁнемагаетъ, ꙁнемагаатъ, ꙁнемагать, ꙁнемагаеть, ꙁнемагаать, ꙁнемагат, ꙁнемагает, ꙁнемагаатꙁнемагамъ, ꙁнемагаемъ, ꙁнемагаамъ, ꙁнемагамь, ꙁнемагаемь, ꙁнемагаамь, ꙁнемагам, ꙁнемагаем, ꙁнемагаам, ꙁнемагамо, ꙁнемагаемо, ꙁнемагаамоꙁнемагате, ꙁнемагаете, ꙁнемагаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁнемагаѭтъ, ꙁнемагаѫтъ, ꙁнемагаѧтъ, ꙁнемагаютъ, ꙁнемагаѭть, ꙁнемагаѫть, ꙁнемагаѧть, ꙁнемагають, ꙁнемагаѭт, ꙁнемагаѫт, ꙁнемагаѧт, ꙁнемагаютꙁнемагавѣ, ꙁнемагаевѣ, ꙁнемагаавѣꙁнемагата, ꙁнемагаета, ꙁнемагаатаꙁнемагате, ꙁнемагаете, ꙁнемагаатеꙁнемагаꙁнемага
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁнемагамъ, ꙁнемагамь, ꙁнемагамꙁнемагатеꙁнемагавѣꙁнемагатаꙁнемагахъ, ꙁнемагахь, ꙁнемагахꙁнемага
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁнемагаꙁнемагахомъ, ꙁнемагахомь, ꙁнемагахом, ꙁнемагахмꙑꙁнемагастеꙁнемагашѧ, ꙁнемагашѫ, ꙁнемагаша, ꙁнемагаше, ꙁнемагахѫꙁнемагаховѣꙁнемагаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁнемагастеꙁнемагаахъ, ꙁнемагахъ, ꙁнемагаахь, ꙁнемагахь, ꙁнемагаах, ꙁнемагахꙁнемагааше, ꙁнемагашеꙁнемагааше, ꙁнемагашеꙁнемагаахомъ, ꙁнемагахомъ, ꙁнемагаахомь, ꙁнемагахомь, ꙁнемагаахом, ꙁнемагахомꙁнемагаашете, ꙁнемагашете, ꙁнемагаасте, ꙁнемагасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁнемагаахѫ, ꙁнемагахѫ, ꙁнемагаахѹ, ꙁнемагахѹꙁнемагааховѣ, ꙁнемагаховѣꙁнемагаашета, ꙁнемагашета, ꙁнемагааста, ꙁнемагастаꙁнемагаашете, ꙁнемагашете, ꙁнемагаасте, ꙁнемагасте
ꙁнемагат -ꙁнемагаѭ -ꙁнемагаш несв Изнемогвам, изнемощявам, отслабвам не отвръѕі мене въ врѣмѩ старостꙇ. егда ꙇꙁнемагаетъ крѣпость моѣ не оставꙇ мене СП 70.9 Срв. СЕ62b 4—5 овъ бо вѣрѹетъ ѣст въсе въсе. а ꙁнемага(ѧ)  ꙁеле да ѣстъ Е 5б 10—11 добро не ѣст. мѧ(с). н пт вн(а) (н) ѡ н(е)мже прѣтꙑкаетъ сѧ. братъ тво.  съблажнѣетъ сѧ л ꙁнемагаетъ Е 4а 15 Изч Е СП Гр ἀσϑενέω ἐκλείπω ꙇꙁнемагат Нвб Срв изнеможавам остар Дюв НГер изнеможвам остар НГер изнемогвам ОА ВА МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР изнемогнувам остар МлБТР