Исторически речник
ꙁмѣнꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁмѣнꙗтꙁмѣнꙗѭ, ꙁмѣнѣѭ, ꙁмѣнꙗѫ, ꙁмѣнѣѫ, ꙁмѣнꙗѧ, ꙁмѣнѣѧ, ꙁмѣнꙗю, ꙁмѣнѣю, ꙁмѣнѧю, ꙁмѣнаѫ, ꙁмѣнаѧꙁмѣнꙗш, ꙁмѣнꙗеш, ꙁмѣнѣш, ꙁмѣнѣеш, ꙁмѣнѣаш, ꙁмѣнѧеш, ꙁмѣнаешꙁмѣнꙗтъ, ꙁмѣнꙗетъ, ꙁмѣнѣтъ, ꙁмѣнѣетъ, ꙁмѣнѣатъ, ꙁмѣнꙗть, ꙁмѣнꙗеть, ꙁмѣнѣть, ꙁмѣнѣеть, ꙁмѣнѣать, ꙁмѣнꙗт, ꙁмѣнꙗет, ꙁмѣнѣт, ꙁмѣнѣет, ꙁмѣнѣат, ꙁмѣнѧетъ, ꙁмѣнѧеть, ꙁмѣнѧет, ꙁмѣнаетъ, ꙁмѣнаеть, ꙁмѣнаетꙁмѣнꙗмъ, ꙁмѣнꙗемъ, ꙁмѣнѣмъ, ꙁмѣнѣемъ, ꙁмѣнѣамъ, ꙁмѣнꙗмь, ꙁмѣнꙗемь, ꙁмѣнѣмь, ꙁмѣнѣемь, ꙁмѣнѣамь, ꙁмѣнꙗм, ꙁмѣнꙗем, ꙁмѣнѣм, ꙁмѣнѣем, ꙁмѣнѣам, ꙁмѣнꙗмо, ꙁмѣнꙗемо, ꙁмѣнѣмо, ꙁмѣнѣемо, ꙁмѣнѣамо, ꙁмѣнѧемъ, ꙁмѣнѧемь, ꙁмѣнѧем, ꙁмѣнаемъ, ꙁмѣнаемь, ꙁмѣнаем, ꙁмѣнаемоꙁмѣнꙗте, ꙁмѣнꙗете, ꙁмѣнѣте, ꙁмѣнѣете, ꙁмѣнѣате, ꙁмѣнѧете, ꙁмѣнаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁмѣнꙗѭтъ, ꙁмѣнѣѭтъ, ꙁмѣнѣѫтъ, ꙁмѣнꙗѫтъ, ꙁмѣнѣѧтъ, ꙁмѣнꙗѧтъ, ꙁмѣнѣютъ, ꙁмѣнꙗютъ, ꙁмѣнꙗѭть, ꙁмѣнѣѭть, ꙁмѣнѣѫть, ꙁмѣнꙗѫть, ꙁмѣнѣѧть, ꙁмѣнꙗѧть, ꙁмѣнѣють, ꙁмѣнꙗють, ꙁмѣнꙗѭт, ꙁмѣнѣѭт, ꙁмѣнѣѫт, ꙁмѣнꙗѫт, ꙁмѣнѣѧт, ꙁмѣнꙗѧт, ꙁмѣнѣют, ꙁмѣнꙗют, ꙁмѣнѧютъ, ꙁмѣнѧють, ꙁмѣнѧют, ꙁмѣнаѫтъ, ꙁмѣнаѧтъ, ꙁмѣнаѫть, ꙁмѣнаѧть, ꙁмѣнаѫт, ꙁмѣнаѧтꙁмѣнꙗвѣ, ꙁмѣнꙗевѣ, ꙁмѣнѣвѣ, ꙁмѣнѣевѣ, ꙁмѣнѣавѣ, ꙁмѣнѧевѣꙁмѣнꙗта, ꙁмѣнꙗета, ꙁмѣнѣта, ꙁмѣнѣета, ꙁмѣнѣата, ꙁмѣнѧетаꙁмѣнꙗте, ꙁмѣнꙗете, ꙁмѣнѣте, ꙁмѣнѣете, ꙁмѣнѣате, ꙁмѣнѧетеꙁмѣнꙗ, ꙁмѣнѣ, ꙁмѣнѧ, ꙁмѣнаꙁмѣнꙗ, ꙁмѣнѣ, ꙁмѣнѧ, ꙁмѣна
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁмѣнꙗмъ, ꙁмѣнѣмъ, ꙁмѣнꙗмь, ꙁмѣнѣмь, ꙁмѣнꙗм, ꙁмѣнѣм, ꙁмѣнѧмъ, ꙁмѣнѧмь, ꙁмѣнѧм, ꙁмѣнамъ, ꙁмѣнамь, ꙁмѣнамꙁмѣнꙗте, ꙁмѣнѣте, ꙁмѣнѧте, ꙁмѣнатеꙁмѣнꙗвѣ, ꙁмѣнѣвѣ, ꙁмѣнѧвѣ, ꙁмѣнавѣꙁмѣнꙗта, ꙁмѣнѣта, ꙁмѣнѧта, ꙁмѣнатаꙁмѣнꙗхъ, ꙁмѣнѣхъ, ꙁмѣнꙗхь, ꙁмѣнѣхь, ꙁмѣнꙗх, ꙁмѣнѣх, ꙁмѣнѧхъ, ꙁмѣнѧхь, ꙁмѣнѧх, ꙁмѣнахъ, ꙁмѣнахь, ꙁмѣнахꙁмѣнꙗ, ꙁмѣнѣ, ꙁмѣнѧ, ꙁмѣна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁмѣнꙗ, ꙁмѣнѣ, ꙁмѣнѧ, ꙁмѣнаꙁмѣнꙗхомъ, ꙁмѣнѣхомъ, ꙁмѣнꙗхомь, ꙁмѣнѣхомь, ꙁмѣнꙗхом, ꙁмѣнѣхом, ꙁмѣнꙗхмꙑ, ꙁмѣнѣхмꙑ, ꙁмѣнѧхомъ, ꙁмѣнѧхомь, ꙁмѣнѧхом, ꙁмѣнахомъ, ꙁмѣнахомь, ꙁмѣнахом, ꙁмѣнахмꙑꙁмѣнꙗсте, ꙁмѣнѣсте, ꙁмѣнѧсте, ꙁмѣнастеꙁмѣнꙗшѧ, ꙁмѣнашѧ, ꙁмѣнѣшѧ, ꙁмѣнꙗшѫ, ꙁмѣнашѫ, ꙁмѣнѣшѫ, ꙁмѣнꙗша, ꙁмѣнѣша, ꙁмѣнꙗше, ꙁмѣнаше, ꙁмѣнѣше, ꙁмѣнꙗхѫ, ꙁмѣнѣхѫ, ꙁмѣнахѫ, ꙁмѣнѧшаꙁмѣнꙗховѣ, ꙁмѣнѣховѣ, ꙁмѣнѧховѣ, ꙁмѣнаховѣꙁмѣнꙗста, ꙁмѣнѣста, ꙁмѣнѧста, ꙁмѣнаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁмѣнꙗсте, ꙁмѣнѣсте, ꙁмѣнѧсте, ꙁмѣнастеꙁмѣнꙗахъ, ꙁмѣнꙗхъ, ꙁмѣнꙗах, ꙁмѣнаахъ, ꙁмѣнахъ, ꙁмѣнаахь, ꙁмѣнахь, ꙁмѣнꙗхь, ꙁмѣнꙗх, ꙁмѣнаах, ꙁмѣнѧхъ, ꙁмѣнѧхь, ꙁмѣнѧхꙁмѣнꙗаше, ꙁмѣнꙗше, ꙁмѣнааше, ꙁмѣнаше, ꙁмѣнѧшеꙁмѣнꙗаше, ꙁмѣнꙗше, ꙁмѣнааше, ꙁмѣнаше, ꙁмѣнѧшеꙁмѣнꙗахомъ, ꙁмѣнꙗхомъ, ꙁмѣнаахомъ, ꙁмѣнахомъ, ꙁмѣнꙗахомь, ꙁмѣнꙗхомь, ꙁмѣнаахомь, ꙁмѣнахомь, ꙁмѣнꙗахом, ꙁмѣнꙗхом, ꙁмѣнаахом, ꙁмѣнахом, ꙁмѣнѧхомъ, ꙁмѣнѧхомь, ꙁмѣнѧхомꙁмѣнꙗашете, ꙁмѣнꙗшете, ꙁмѣнꙗасте, ꙁмѣнꙗсте, ꙁмѣнаашете, ꙁмѣнашете, ꙁмѣнаасте, ꙁмѣнасте, ꙁмѣнѧшете, ꙁмѣнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁмѣнꙗахѫ, ꙁмѣнꙗхѫ, ꙁмѣнꙗахѹ, ꙁмѣнꙗхѹ, ꙁмѣнаахѫ, ꙁмѣнахѫ, ꙁмѣнаахѹ, ꙁмѣнахѹ, ꙁмѣнѧхѹꙁмѣнꙗаховѣ, ꙁмѣнꙗховѣ, ꙁмѣнааховѣ, ꙁмѣнаховѣ, ꙁмѣнѧховѣꙁмѣнꙗашета, ꙁмѣнꙗшета, ꙁмѣнꙗаста, ꙁмѣнꙗста, ꙁмѣнѧшета, ꙁмѣнѧста, ꙁмѣнаашета, ꙁмѣнашета, ꙁмѣнааста, ꙁмѣнастаꙁмѣнꙗашете, ꙁмѣнꙗшете, ꙁмѣнꙗасте, ꙁмѣнꙗсте, ꙁмѣнѧшете, ꙁмѣнѧсте, ꙁмѣнаашете, ꙁмѣнашете, ꙁмѣнаасте, ꙁмѣнасте
ꙁмѣнꙗт -ꙁмѣнꙗѭ -ꙁмѣнꙗш несв Изменям променям въ конць о ꙁмѣнѣѭщіхъ сновъ корѣовъ въ раꙁѹмънѣ  о въꙁлюбленѣмъ СП 44.1  се лце го обраꙁꙑ ꙁмѣнꙗше С 121.25 с слꙑшавъ аурлꙗнъ лце сво ꙁмѣнѣаше раꙁльнѣ отъ ꙗрост С 12.6 Изч С Гр ἀλλάσσω ἀλλοιόομαι Нвб изменявам Дюв НГер Срв изменям ОА ВА АК Дюв НГер МлБТР ЕтМл БТР АР