Исторически речник
стѧꙃат [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стѧꙃатстѧжѫ, стѧꙃаѭ, стѧꙁаѭ, стѧꙁаѫ, стѧꙃаѫ, стѧꙃаѧ, стѧꙁаѧ, стѧжѹ, стѧꙃаю, стѧꙁаюстѧжеш, стѧжꙃаш, стѧꙃаеш, стѧꙃааш, стѧꙁаш, стѧꙁаеш, стѧꙁаашстѧжетъ, стѧꙃатъ, стѧꙃаетъ, стѧꙃаатъ, стѧꙁатъ, стѧꙁаетъ, стѧꙁаатъ, стѧжеть, стѧꙃать, стѧꙃаеть, стѧꙃаать, стѧꙁать, стѧꙁаеть, стѧꙁаать, стѧжет, стѧꙃат, стѧꙃает, стѧꙃаат, стѧꙁат, стѧꙁает, стѧꙁаатстѧжемъ, стѧꙃамъ, стѧꙃаемъ, стѧꙃаамъ, стѧꙁамъ, стѧꙁаемъ, стѧꙁаамъ, стѧжемь, стѧꙃамь, стѧꙃаемь, стѧꙃаамь, стѧꙁамь, стѧꙁаемь, стѧꙁаамь, стѧжем, стѧꙃам, стѧꙃаем, стѧꙃаам, стѧꙁам, стѧꙁаем, стѧꙁаам, стѧжемо, стѧꙃамо, стѧꙃаемо, стѧꙃаамо, стѧꙁамо, стѧꙁаемо, стѧꙁаамостѧжете, стѧꙃате, стѧꙃаете, стѧꙃаате, стѧꙁате, стѧꙁаете, стѧꙁаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стѧжѫтъ, стѧꙃаѭтъ, стѧꙁаѭтъ, стѧꙃаѫтъ, стѧꙁаѫтъ, стѧꙃаѧтъ, стѧꙁаѧтъ, стѧжѹтъ, стѧꙃаютъ, стѧꙁаютъ, стѧжѫть, стѧꙃаѭть, стѧꙁаѭть, стѧꙃаѫть, стѧꙁаѫть, стѧꙃаѧть, стѧꙁаѧть, стѧжѹть, стѧꙃають, стѧꙁають, стѧжѫт, стѧꙃаѭт, стѧꙁаѭт, стѧꙃаѫт, стѧꙁаѫт, стѧꙃаѧт, стѧꙁаѧт, стѧжѹт, стѧꙃают, стѧꙁаютстѧжевѣ, стѧꙃавѣ, стѧꙃаевѣ, стѧꙃаавѣ, стѧꙁавѣ, стѧꙁаевѣ, стѧꙁаавѣстѧжета, стѧꙃата, стѧꙃаета, стѧꙃаата, стѧꙁата, стѧꙁаета, стѧꙁаатастѧжете, стѧꙃате, стѧꙃаете, стѧꙃаате, стѧꙁате, стѧꙁаете, стѧꙁаатестѧж, стѧꙃа, стѧꙁастѧж, стѧꙃа, стѧꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стѧжмъ, стѧꙃамъ, стѧꙁамъ, стѧжѣмъ, стѧжамъ, стѧжмь, стѧꙃамь, стѧꙁамь, стѧжѣмь, стѧжамь, стѧжм, стѧꙃам, стѧꙁам, стѧжѣм, стѧжамстѧжте, стѧꙃате, стѧꙁате, стѧжѣте, стѧжатестѧжвѣ, стѧꙃавѣ, стѧꙁавѣ, стѧжѣвѣ, стѧжавѣстѧжта, стѧꙃата, стѧꙁата, стѧжѣта, стѧжатастѧꙃахъ, стѧꙁахъ, стѧꙃахь, стѧꙁахьстѧꙃа, стѧꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стѧꙃа, стѧꙁастѧꙃахомъ, стѧꙁахомъ, стѧꙃахомь, стѧꙁахомь, стѧꙃахом, стѧꙁахом, стѧꙃахмꙑ, стѧꙁахмꙑстѧꙃасте, стѧꙁастестѧꙃашѧ, стѧꙁашѧ, стѧꙃашѫ, стѧꙁашѫ, стѧꙃаша, стѧꙁаша, стѧꙃаше, стѧꙁаше, стѧꙃахѫ, стѧꙁахѫстѧꙃаховѣ, стѧꙁаховѣстѧꙃаста, стѧꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стѧꙃасте, стѧꙁастестѧꙃаахъ, стѧꙁаахъ, стѧꙁахъ, стѧꙃаахь, стѧꙁаахь, стѧꙁахь, стѧꙃаах, стѧꙁаах, стѧꙁахстѧꙃааше, стѧꙁааше, стѧꙁашестѧꙃааше, стѧꙁааше, стѧꙁашестѧꙃаахомъ, стѧꙁаахомъ, стѧꙁахомъ, стѧꙃаахомь, стѧꙁаахомь, стѧꙁахомь, стѧꙃаахом, стѧꙁаахом, стѧꙁахомстѧꙃаашете, стѧꙁаашете, стѧꙁашете, стѧꙃаасте, стѧꙁаасте, стѧꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стѧꙃаахѫ, стѧꙁаахѫ, стѧꙁахѫ, стѧꙃаахѹ, стѧꙁаахѹ, стѧꙁахѹстѧꙃааховѣ, стѧꙁааховѣ, стѧꙁаховѣстѧꙃаашета, стѧꙁаашета, стѧꙁашета, стѧꙃааста, стѧꙁааста, стѧꙁастастѧꙃаашете, стѧꙁаашете, стѧꙁашете, стѧꙃаасте, стѧꙁаасте, стѧꙁасте
стѧꙃат -стѧꙃаѭ -стѧꙃаш несв Изисквам, поисквам; вземам нещо обратно въсѣкомѹ же просѧштѹмѹ ѹ тебе да. ꙇ отъ отемл҄ѭштааго твоѣ не стѧѕа М Лк 6.30 З вь сьѭ нощь дщѫ твоѭ стѧѕаѭтъ отъ тебе М Лк 12.20 З А тꙑ своеѭ прѣмѫдростѭ. соꙁъдалъ ес ка. і пакꙑ вь ꙁемⷧ҇ѭ вьꙁвращае()ш . дшѧ длъгꙑ стѧꙁаѩ СЕ 57b 21 Изч М З А СЕ Гр ἀπαιτέω стѧꙁат ꙇстѧꙁат Вж. при стѧꙃатII Нвб