Исторически речник
ꙁвѣсто  
ꙁвѣсто нареч 1. Сигурно, без съмнение, несъмнено, наистина невѣрьствѹ.  ште  пае да вѣрѹѭ  аꙁъ ꙁвѣсто С 500.20 2. Грижливо, старателно  ста прѣбꙑвъша трѹдста сꙙ ꙁвѣсто въ вꙿсе стотѣ съхранвъша сво тѣлесѣ. вь нестьлѣнї С 25.28 ꙁвѣсто сътворт πληροφορέω Известя, съобщя нещо със сигурност, потвърдя въ кꙑхъ мѣстѣхъ жвеш повѣждъ да тамо прдѫ ... дондеже пршъдъ ꙁвѣсто сътворш їѡсфѹ.  сꙑнъ се же въ моѧ ѫтробꙑ постел҄ гра С 242.14 вѣдѣт ꙁвѣсто ἀσφαλῶς ἔχω Знам със сигурност, добре ми е известно аште с паꙁѹхꙑ стрꙙсеш любо  днъ съвалъмъ.  да падетъ на ꙁем. то да вѣс ꙗко ѹже вѣмъ ꙁвѣсто ꙗко отъвръже сꙙ бога свого С 264.5 Изч С Гр ἀσφαλῶς βεβαίως ἀκριβῶς Нвб Срв известно ОА ВА РБЕ