Исторически речник
ꙁдаꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁдаꙗтꙁдаѭ, ꙁдаѫ, ꙁдаѧ, ꙁдаюꙁдаш, ꙁдаш, ꙁдаашꙁдатъ, ꙁдаетъ, ꙁдаатъ, ꙁдать, ꙁдаеть, ꙁдаать, ꙁдат, ꙁдает, ꙁдаатꙁдамъ, ꙁдаемъ, ꙁдаамъ, ꙁдамь, ꙁдаемь, ꙁдаамь, ꙁдам, ꙁдаем, ꙁдаам, ꙁдамо, ꙁдаемо, ꙁдаамоꙁдате, ꙁдаете, ꙁдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁдаѭтъ, ꙁдаѫтъ, ꙁдаѧтъ, ꙁдаютъ, ꙁдаѭть, ꙁдаѫть, ꙁдаѧть, ꙁдають, ꙁдаѭт, ꙁдаѫт, ꙁдаѧт, ꙁдаютꙁдавѣ, ꙁдаевѣ, ꙁдаавѣꙁдата, ꙁдаета, ꙁдаатаꙁдате, ꙁдаете, ꙁдаатеꙁдаꙁда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁдамъ, ꙁдамь, ꙁдамꙁдатеꙁдавѣꙁдатаꙁдаꙗхъ, ꙁдаꙗхь, ꙁдаꙗх, ꙁдаѧхъ, ꙁдаѧхь, ꙁдаѧхꙁдаꙗ, ꙁдаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁдаꙗ, ꙁдаѧꙁдаꙗхомъ, ꙁдаꙗхомь, ꙁдаꙗхом, ꙁдаꙗхмꙑ, ꙁдаѧхомъ, ꙁдаѧхомь, ꙁдаѧхомꙁдаꙗсте, ꙁдаѧстеꙁдаꙗшѧ, ꙁдаꙗшѫ, ꙁдаꙗша, ꙁдаꙗше, ꙁдаꙗхѫ, ꙁдаѧшаꙁдаꙗховѣ, ꙁдаѧховѣꙁдаꙗста, ꙁдаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁдаꙗсте, ꙁдаѧстеꙁдаꙗахъ, ꙁдаѣахъ, ꙁдаꙗхъ, ꙁдаахъ, ꙁдаꙗахь, ꙁдаѣахь, ꙁдаꙗхь, ꙁдаахь, ꙁдаꙗах, ꙁдаѣах, ꙁдаꙗх, ꙁдаах, ꙁдаѧхъ, ꙁдаѧхь, ꙁдаѧхꙁдаꙗаше, ꙁдаѣаше, ꙁдаꙗше, ꙁдааше, ꙁдаѧшеꙁдаꙗаше, ꙁдаѣаше, ꙁдаꙗше, ꙁдааше, ꙁдаѧшеꙁдаꙗахомъ, ꙁдаѣахомъ, ꙁдаꙗхомъ, ꙁдаахомъ, ꙁдаꙗахомь, ꙁдаѣахомь, ꙁдаꙗхомь, ꙁдаахомь, ꙁдаꙗахом, ꙁдаѣахом, ꙁдаꙗхом, ꙁдаахом, ꙁдаѧхомъ, ꙁдаѧхомь, ꙁдаѧхомꙁдаꙗашете, ꙁдаѣашете, ꙁдаꙗшете, ꙁдаашете, ꙁдаꙗасте, ꙁдаѣасте, ꙁдаꙗсте, ꙁдаасте, ꙁдаѧшете, ꙁдаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁдаꙗахѫ, ꙁдаѣахѫ, ꙁдаꙗхѫ, ꙁдаахѫ, ꙁдаꙗахѹ, ꙁдаѣахѹ, ꙁдаꙗхѹ, ꙁдаахѹ, ꙁдаѧхѹꙁдаꙗаховѣ, ꙁдаѣаховѣ, ꙁдаꙗховѣ, ꙁдааховѣ, ꙁдаѧховѣꙁдаꙗашета, ꙁдаѣашета, ꙁдаꙗшета, ꙁдаашета, ꙁдаꙗаста, ꙁдаѣаста, ꙁдаꙗста, ꙁдааста, ꙁдаѧшета, ꙁдаѧстаꙁдаꙗашете, ꙁдаѣашете, ꙁдаꙗшете, ꙁдаашете, ꙁдаꙗасте, ꙁдаѣасте, ꙁдаꙗсте, ꙁдаасте, ꙁдаѧшете, ꙁдаѧсте
ꙁдаꙗт -ꙁдаѭ -ꙁдаш несв св 1. Давам, раздавам последователно или на мнозина, пропилявам, похарчвам і жена сѫшт въ тоен кръве отъ дъвоѭ на десѧте лѣтѹ ѣже балѣмъ ꙁдаѣвъш вьсе мѣне. н отъ едного же не може сцѣлт М Лк 8.43 З А СК жена много пострадавъші отъ многь врае  ꙁдаѣвъші въсе свое  ні едіноѩ польѕѧ обрѣтъші А Мк 5.26 2. Връщам, предавам тꙑ же  лаꙁара не вдш въставьша отъ гроба... а ꙁавст дѹшꙙ своѧ ... не скꙑдаш  ада вдш господьскомь повелѣнмь етврьтодьньна ꙁдаѭшта С 339.2 Изч М З А СК С Гр προσαναλίσκω δαπανάω ἀναδίδωμι Вж. при ꙁдат Нвб