Исторически речник
съхнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съхнѫтсъхнѫ, сьхнѫ, съхнѹ, сьхнѹсъхнеш, сьхнешсъхнетъ, сьхнетъ, съхнеть, сьхнеть, съхнет, сьхнетсъхнемъ, сьхнемъ, съхнемь, сьхнемь, съхнем, сьхнемсъхнете, сьхнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съхнѫтъ, сьхнѫтъ, съхнѹтъ, сьхнѹтъ, съхнѫть, сьхнѫть, съхнѹть, сьхнѹть, съхнѫт, сьхнѫт, съхнѹт, сьхнѹтсъхневѣ, сьхневѣсъхнета, сьхнетасъхнете, сьхнетесъхн, сьхнсъхн, сьхн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съхнѣмъ, сьхнѣмъ, съхнѣмь, сьхнѣмь, съхнѣм, сьхнѣмсъхнѣте, сьхнѣтесъхнѣвѣ, сьхнѣвѣсъхнѣта, сьхнѣтасъхъ, съхнѫхъ, съхнѹхъ, съхохъ, сьхъ, сьхнѫхъ, сьхнѹхъ, сьхохъ, съхь, съхнѫхь, съхнѹхь, съхохь, сьхь, сьхнѫхь, сьхнѹхь, сьхохь, съхнѫх, съхнѹх, съхох, сьхнѫх, сьхнѹх, сьхохсъше, съхнѫ, съхнѹ, сьше, сьхнѫ, сьхнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съше, съхнѫ, съхнѹ, сьше, сьхнѫ, сьхнѹсъхомъ, съхнѫхомъ, съхнѹхомъ, съхохомъ, сьхомъ, сьхнѫхомъ, сьхнѹхомъ, сьхохомъ, съхомь, съхнѫхомь, съхнѹхомь, съхохомь, сьхомь, сьхнѫхомь, сьхнѹхомь, сьхохомь, съхнѫхом, съхнѹхом, съхохом, сьхнѫхом, сьхнѹхом, сьхохом, съхнѫхмꙑ, сьхнѫхмꙑсъшете, съхнѫсте, съхнѹсте, съхосте, сьшете, сьхнѫсте, сьхнѹсте, сьхостесъхѫ, съхнѫшѧ, съхнѹшѧ, съхошѧ, сьхѫ, сьхнѫшѧ, сьхнѹшѧ, сьхошѧ, съхнѫшѫ, съхошѫ, сьхнѫшѫ, сьхошѫ, съхнѫша, съхнѹша, съхоша, сьхнѫша, сьхнѹша, сьхоша, съхнѫше, съхнѹше, съхоше, сьхнѫше, сьхнѹше, сьхоше, съхнѫхѫ, сьхнѫхѫсъховѣ, съхнѫховѣ, съхнѹховѣ, съхоховѣ, сьховѣ, сьхнѫховѣ, сьхнѹховѣ, сьхоховѣсъшета, съхнѫста, съхнѹста, съхоста, сьшета, сьхнѫста, сьхнѹста, сьхоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съшете, съхнѫсте, съхнѹсте, съхосте, сьшете, сьхнѫсте, сьхнѹсте, сьхостесъхнѣахъ, сьхнѣахъ, съхнѣахь, сьхнѣахь, съхнѣах, сьхнѣахсъхнѣаше, сьхнѣашесъхнѣаше, сьхнѣашесъхнѣахомъ, сьхнѣахомъ, съхнѣахомь, сьхнѣахомь, съхнѣахом, сьхнѣахомсъхнѣашете, сьхнѣашете, съхнѣасте, сьхнѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съхнѣахѫ, сьхнѣахѫ, съхнѣахѹсъхнѣаховѣ, сьхнѣаховѣсъхнѣашета, сьхнѣашета, съхнѣаста, сьхнѣастасъхнѣашете, сьхнѣашете, съхнѣасте, сьхнѣасте
съхнѫт -съхнѫ -съхнеш св 1. За растение, клон, вейка — изсъхна слънъцѹ же восѣвъшю прсвѧдѫ. ꙇ ꙁане не мѣхѫ коренѣ съхѫ М Мт 13.6 З ꙇ ѹꙁьрѣвь смоковьнцѫ еднѫ пр пѫт. прде къ не. ꙇ нъсоже не обрѣте на не. тъкмо лствье едно. ꙇ гла е. да нколже пло(да отъ тебе) не бѫдетъ въ вѣкъ. ꙇ абье съше смоковьнца М Мт 21.19 ЗП аще кьто въ мьнѣ не прѣбѫдетъ. ꙁвръжетъ сѧ вонъ ѣкоже роꙁга съхнетъ.  събраѭтъ ѭ.  въ огнь вълагаѭтъ.  съгараетъ А Йо 15.6 да бѫдѫтъ ѣко трѣва на ꙁъданіхъ. ѣже прѣжде воꙁдръванѣ съше СП 128.6 ѣко трѣва ммоідѫтъ. ютро процвьтѫ  прѣідетъ на вееръ. ѡтъпадетъ ожестѣетъ і съхнетъ СП 89.6 проклнааше смокьвнцѫ  їсъхнѣꙗше С 476.24 Образно. съше ѣко скѫделъ крѣпостъ моѣ СП 21.16 побьенъ бꙑхъ ѣко сѣно съше срдце мое СП 101.5  аꙁъ ѣко сѣно сохъ СП 101.12 2. Прич. мин. деят. като прил. съхꙑ ξηρανϑείς За човешки крайници — изсъхнал, неподвижен, безчувствен, парализиран воле же  рѫцѣ сълагаш простеръшѹѹмѹ съхъш рѫцѣ С 456.29 М З А ЗП СП С Гр ξηραίνομαι їсъхнѫт Нвб изсъхна ОА ВА НТ АК Бот НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА