Исторически речник
стѧꙃатII  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стѧꙃатстѧжѫ, стѧжѹстѧжешстѧжетъ, стѧжеть, стѧжетстѧжемъ, стѧжемь, стѧжем, стѧжемостѧжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стѧжѫтъ, стѧжѹтъ, стѧжѫть, стѧжѹть, стѧжѫт, стѧжѹтстѧжевѣстѧжетастѧжетестѧжстѧж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стѧжмъ, стѧжѣмъ, стѧжамъ, стѧжмь, стѧжѣмь, стѧжамь, стѧжм, стѧжѣм, стѧжамстѧжте, стѧжѣте, стѧжатестѧжвѣ, стѧжѣвѣ, стѧжавѣстѧжта, стѧжѣта, стѧжатастѧꙃахъ, стѧꙁахъ, стѧꙃахь, стѧꙁахь, стѧꙃах, стѧꙁахстѧꙃа, стѧꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стѧꙃа, стѧꙁастѧꙃахомъ, стѧꙁахомъ, стѧꙃахомь, стѧꙁахомь, стѧꙃахом, стѧꙁахом, стѧꙃахмꙑ, стѧꙁахмꙑстѧꙃасте, стѧꙁастестѧꙃашѧ, стѧꙁашѧ, стѧꙃашѫ, стѧꙁашѫ, стѧꙃаша, стѧꙁаша, стѧꙃаше, стѧꙁаше, стѧꙃахѫ, стѧꙁахѫстѧꙃаховѣ, стѧꙁаховѣстѧꙃаста, стѧꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стѧꙃасте, стѧꙁастестѧꙃаахъ, стѧꙁаахъ, стѧꙁахъ, стѧꙃаахь, стѧꙁаахь, стѧꙁахь, стѧꙃаах, стѧꙁаах, стѧꙁахстѧꙃааше, стѧꙁааше, стѧꙁашестѧꙃааше, стѧꙁааше, стѧꙁашестѧꙃаахомъ, стѧꙁаахомъ, стѧꙁахомъ, стѧꙃаахомь, стѧꙁаахомь, стѧꙁахомь, стѧꙃаахом, стѧꙁаахом, стѧꙁахомстѧꙃаашете, стѧꙁаашете, стѧꙁашете, стѧꙃаасте, стѧꙁаасте, стѧꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стѧꙃаахѫ, стѧꙁаахѫ, стѧꙁахѫ, стѧꙃаахѹ, стѧꙁаахѹ, стѧꙁахѹстѧꙃааховѣ, стѧꙁааховѣ, стѧꙁаховѣстѧꙃаашета, стѧꙁаашета, стѧꙁашета, стѧꙃааста, стѧꙁааста, стѧꙁастастѧꙃаашете, стѧꙁаашете, стѧꙁашете, стѧꙃаасте, стѧꙁаасте, стѧꙁасте
стѧꙃат -стѧжѫ -стѧжеш св 1. Изискам, поискам, взема нещо обратно ꙇ по ъто не въдастъ моего съребра пѣнѧжьнкомъ. ꙇ аꙁъ пршедъ съ лхвоѭ стѧꙁалъ е бмъ М Лк 19.23 З А се нꙑнѣ мъщѭ на васъ.  стѧжѭ овꙿцѧ оть пастꙑръ СЕ 82b 9—10 тебѣ подоба бѣ въдат ...  вьстꙙꙁан мьнѣ оставт.  аꙁъ ѹбо стꙙꙁалъ бмъ съ вьꙁвтѭ С 377.15—16 2. Поискам сметка, отчет блюд ѧдо. каковаа обѣтованѣ даеш бѹ. аћл бо прдѫ папсаѭще (!) сповѣдане твое се. егоже маш істѧꙁанъ бꙑт СЕ 87b 5 3. Разпитам првѣсте м лка сего. ѣко раꙁвращаѭща люд. ꙇ се аꙁъ стѧꙁавъ прѣдъ вам. не обрѣтъ н едноѩ же о лцѣ семь внꙑ. ѩже на нь вадте М Лк 23.14 З Попитам. нктоже не съмѣаше отъ ѹенкъ стѧѕат его тꙑ кто ес М Йо 21.12 Изч М З А СК СП СЕ С Гр ἐκζετέω ἀπαιτέω πράσσω ἐξετάζω ἀνακρίνω стѧѕат ꙇстѧꙁат Нвб Срв истезавам ОА ЕтМл МлБТР АР