Исторически речник
страдат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
страдатстраждѫ, страждѹстраждешстраждетъ, страждеть, страждетстраждемъ, страждемь, страждем, страждемостраждете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
страждѫтъ, страждѹтъ, страждѫть, страждѹть, страждѫт, страждѹтстраждаевѣстраждаетастраждаетестраждстражд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
страждмъ, страждѣмъ, страждамъ, страждмь, страждѣмь, страждамь, страждм, страждѣм, страждамстраждте, страждѣте, страждатестраждвѣ, страждѣвѣ, страждавѣстраждта, страждѣта, страждатастрадахъ, страдахь, страдахстрада
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
страдастрадахомъ, страдахомь, страдахом, страдахмꙑстрадастестрадашѧ, страдашѫ, страдаша, страдаше, страдахѫстрадаховѣстрадаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
страдастестрадаахъ, страдахъ, страдаахь, страдахь, страдаах, страдахстрадааше, страдашестрадааше, страдашестрадаахомъ, страдахомъ, страдаахомь, страдахомь, страдаахом, страдахомстрадаашете, страдашете, страдаасте, страдасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
страдаахѫ, страдахѫ, страдаахѹ, страдахѹстрадааховѣ, страдаховѣстрадаашета, страдашета, страдааста, страдастастрадаашете, страдашете, страдаасте, страдасте
страдат -страждѫ -страждеш св Изстрадам, претърпя страдания, мъченичество ꙁеро же бѣ о н҄емъже  градъ сътворенъ бꙑстъ. вь н҄емьже с страдаахѫ ст С 90.4—5 Изч С Гр διαϑλέω Нвб Срв изстрадам ОА ВА БТР АР РБЕ