Исторически речник
скѹпт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
скѹптскѹплѭ, скѹплѧ, скѹпѧ, скѹпьѭ, скѹплюскѹпшскѹптъ, скѹпть, скѹптскѹпмъ, скѹпмь, скѹпм, скѹпмоскѹпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
скѹпѧтъ, скѹпѧть, скѹпѧтскѹпвѣскѹптаскѹптескѹпскѹп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
скѹпмъ, скѹпмь, скѹпмскѹптескѹпвѣскѹптаскѹпхъ, скѹпхь, скѹпхскѹп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
скѹпскѹпхомъ, скѹпхомь, скѹпхом, скѹпхмꙑскѹпстескѹпшѧ, скѹпшѫ, скѹпша, скѹпше, скѹпхѫскѹпховѣскѹпста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
скѹпстескѹпѧхъ, скѹпѧхь, скѹпѧхскѹпѧшескѹпѧшескѹпѧхомъ, скѹпѧхомь, скѹпѧхомскѹпѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
скѹпѧхѹскѹпѧховѣскѹпѧстаскѹпѧсте
скѹпт -скѹплѭ -скѹпш св 1. Откупя, изкупя нещо мѫжь нѣкто доброговѣнъ ... прде  скѹп ѹ стражъ тѣлесѣ стѹю С 270.25 пꙙть сътъ  тр тсьребрьнкꙑ давъ. не тъьѭ же сею дною дъвою стѹю скѹп тѣлес. нъ  нѣхъ же прѣдъ тѣма мѫен бꙑшꙙ С 270.28 2. Прен. За Христос — изкупя прегрешенията на човечеството кръвѭ твоеѭ скѹплъ нꙑ ес отъ клѧтвꙑ СЕ 39а 17 бъ сна своего посъла раждаема отъ женꙑ. сѫштѧѩ подъ ꙁакономъ іскѹпітъ К 6b 6 прдохъ рее отъ беꙁаконьнꙑѧ клꙙтвꙑ скѹптъ ловѣка С 416.21 хъ нꙑ ... скѹплъ отъ клꙙтвꙑ ꙁакона С 480.3 богъ бо свого с сꙑна пѹст ... да подъꙁаконънꙑѧ скѹптъ С 416.24 Изч СЕ К С Гр ἐξαγοράζω іскѹпт Нвб изкупя ОА ВА НТ Бот Дюв НГер МлБТР БТР АР РБЕ ДА