Исторически речник
спрахнѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
спрахнѣтспрахнѣѭ, спрахнѣѫ, спрахнѣѧ, спрахнѣюспрахнѣш, спрахнѣешспрахнѣтъ, спрахнѣетъ, спрахнѣть, спрахнѣеть, спрахнѣт, спрахнѣетспрахнѣмъ, спрахнѣемъ, спрахнѣмь, спрахнѣемь, спрахнѣм, спрахнѣем, спрахнѣмо, спрахнѣемоспрахнѣте, спрахнѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
спрахнѣѭтъ, спрахнѣѫтъ, спрахнѣѧтъ, спрахнѣютъ, спрахнѣѭть, спрахнѣѫть, спрахнѣѧть, спрахнѣють, спрахнѣѭт, спрахнѣѫт, спрахнѣѧт, спрахнѣютспрахнѣвѣ, спрахнѣевѣспрахнѣта, спрахнѣетаспрахнѣте, спрахнѣетеспрахнѣспрахнѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
спрахнѣмъ, спрахнѣмь, спрахнѣмспрахнѣтеспрахнѣвѣспрахнѣтаспрахнѣхъ, спрахнѣхь, спрахнѣхспрахнѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
спрахнѣспрахнѣхомъ, спрахнѣхомь, спрахнѣхом, спрахнѣхмꙑспрахнѣстеспрахнѣшѧ, спрахнѣшѫ, спрахнѣша, спрахнѣше, спрахнѣхѫспрахнѣховѣспрахнѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
спрахнѣстеспрахнѣахъ, спрахнѣхъ, спрахнѣахь, спрахнѣхь, спрахнѣах, спрахнѣхспрахнѣаше, спрахнѣшеспрахнѣаше, спрахнѣшеспрахнѣахомъ, спрахнѣхомъ, спрахнѣахомь, спрахнѣхомь, спрахнѣахом, спрахнѣхомспрахнѣашете, спрахнѣшете, спрахнѣасте, спрахнѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
спрахнѣахѫ, спрахнѣхѫ, спрахнѣахѹ, спрахнѣхѹспрахнѣаховѣ, спрахнѣховѣспрахнѣашета, спрахнѣшета, спрахнѣаста, спрахнѣстаспрахнѣашете, спрахнѣшете, спрахнѣасте, спрахнѣсте
спрахнѣт -спрахнѣѭ -спрахнѣш св Превърна се в прах, изтлея обрѣте гробъ ... въ н҄емже многꙑ мрьтвꙑхъ лежаахѫ кост. ѧже отъ многъ лѣтъ спрахнѣлꙑ бѣахѫ С 527.26 Изч С Гр ὡσεὶ χνοῦς γίγνομαι Нвб Срв изпръхна, изпръхвам ’позасъхна изсъхна малко’ диал ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР ДА