Речник на Патриарх Евтимий
п꙯ павеерьнца павьловъ павьлъ пагѹба падат падене пажть пакость пакостьнъ пакꙑ пакꙑбꙑте пакꙑбꙑтскъ палата палестна палестнꙗне палт палца памфлскъ памфлꙗ памѧть памѧтьнъ панарь панонꙗ пантелемонъ папа парамꙗ параскева паства пастI пастII пастꙑренаѧльнкъ пастꙑрь пастꙑрьскъ пасха патрархꙗ патрархъ патраршьствоват патрке пафнѹте пае паѫна паѫньнъ пекъ пепелъ пепельнъ пернатъ петровъ петръ пеаловат пеаль пеальнъ пеать пещера пещ сѧ пещь пво пръ псане псаньнъ псательнѣ псат псмѧ псткꙗ птане птатель птат пт пте пща пꙗнъ пꙗньнъ пꙗньство плават плакат пламꙑ плаевьнъ плаь плащанца племѧ пленьнца плест плодт плодовтъ плодоност плодоносьнъ плодоношене плодъ плѣва плѣвелъ плѣнене плѣненьнъ плѣнт плѣноват плѣнъ плѣньнкъ плъкъ плътѣнъ плъть плътьскъ плътьскꙑ пльꙁат побт поблюст поборьнкъ поборьнца побѣда побѣдтель побѣдтельнѣ побѣдтельнъ побѣдт побѣдоносьнъ побѣдьнъ побѣждат побѣждене побѣжденьнъ побъдѣт повелтельнѣ повелѣват повелѣне повелѣньнъ повелѣт повване повват повноват сѧ повньнъ повнѫт повсѣт повоеват поврѣщ повѣдат повѣдоват повѣст повѣствоват повѣсть повънегда повъторт повьсѫдѹ погашене поглътт поглъщеньнъ погребене погрет погрѣбат погрѣшат погрѣшт погрѫжат погѹбт погѹблене погънат погꙑбат погꙑбнѫт погꙑбѣль подават подавт податель подательнца подат податьнъ подаꙗне подаꙗт подвгнѫт подвгоположьнкъ подвгъ подвжене подвꙁатI подвꙁатII подвꙁоват подемат подобат подобе подобт сѧ подобообраꙁьнъ подобострастьнъ подобьнкъ подобьно подобьнѣ подобьнъ подражават подражане подражатель подражательнъ подражат подъвълагат подъдрьжат подъмат подъкрѣпт подълагат подълежат подъноже подъпсане подъпсат подъпоръ подърѫьнъ подъслънььнъ подъсмꙗт подъсмѣхъ подъспѣшене подъстрѣкат подъꙗрьмьнкъ подъѧт подъѧте пожнат пожт пожрѣт пожрѣт/пожрьт пожьдават пожьдат поꙁдѣ поꙁдьнъ поꙁлатт поꙁлащеньнъ поꙁнават поꙁнане поꙁнат поꙁорще поꙁоръ помат поскат пот покадт покаждат покаꙁане покаꙁаньнъ покаꙁатI покаꙁатII покаꙁоват покарꙗт покаꙗне покаꙗт сѧ покланꙗне покланꙗт сѧ поклонене поклонт поклонъ поклоньнкъ поко покот поколѣбт покорене покорт покровтель покровъ покрꙑвало покрꙑват покрꙑт покѹшат сѧ пола полагат полата поле полежат полвотъ полвотьскъ полеле положт полѹдьне полѹдьньвьнъ полѹдьньнъ полѹнощь полѹнощьнца полѹат полѹт полъ польꙁа польꙁеват польꙁьно польꙁьнѣ польꙁьнъ помават помагат помаꙁат помаꙗт пометнѫт помловат помнане помнат помолт сѧ помощ помощь помощьнкъ помощьнца помраат помрат сѧ помѣнѫт помѣстьнъ помꙑват помꙑслт помꙑслъ помꙑсльнъ помꙑшлене помꙑшлꙗт понашат понкнѫт поностI поностII поношене понтъ понѣ понѫдт/понѹдт понѫждат/понѹждат пообладат поострт поощрꙗт попеене попещ попрат поплакат поплѣнт попльꙁат сѧ попльꙁновеньнъ попльꙁнѫт сѧ попѹстт попѹщат попѹщене попьрат поработт порабощене порадоват сѧ пораꙁт породт порокъ порѣват поръфра поръфръ порѫгане порѫгат посагат посадт послѹжене послѹжт послѹшатель послѹшательнъ послѹшат послѹшьлвъ послѹшьнъ послѹшьствоват послѣд послѣдоване послѣдованьнъ послѣдоват послѣдъкъ послѣдьнь послѣдьствоват послѣжде пособе пособт пособьнца поспѣшт посрамт посрамлꙗт поставт поставлене поставлꙗт постелꙗ постгнѫт постжене постꙁат постт постот пострадат постъ постꙑдѣт постьнкъ постьньскъ постьньство посѣкатель посѣттель посѣтт посѣене посѣщат посѣщене посълане посъланьнкъ посъланьнъ посълат посꙑлат посꙑповат потаплꙗт потворене потещ потрь потокъ потонасат потонъ потопт потопъ потретт потрѹдт сѧ потрѣба потрѣбт потрѣблене потрѣблꙗт потрѣбоват потрѣбьнъ потѹка потъ потъщане потъщаньнъ потъщат сѧ потꙑкат поѹательнъ поѹат поѹене поѹт поѹщат похвала похвалене похвалт похвальнкъ похвальнъ похвалꙗт походт похотѣне похоть похѹлт похꙑтт пошьпътат пошьстве поетат поват пост потат пот порпат порьпат порьпст поѹдт сѧ поьст поьсть пощене пощѧдѣт поꙗдат поѧт правло правльнѣ правльнъ правт правлене право правовѣре православе православьнѣ православьнъ правѣ правъ правьда правьдослове правьдосѫде правьдосѫдъ правьдьнкъ правьдьно правьдьнѣ правьдьнъ праꙁдьнкъ праꙁдьньнъ праꙁдьноват праꙁдьнослове праꙁдьнъ праꙁдьньствоват праꙁдьньствьнъ праотьць прахъ праща пращат преꙁвтеръ преꙁвтерьство прблжат сѧ прблжене прблжт прбѣгат прбѣгнѫт прбѣжще прбꙑт прведене првест првдѣне првлательнъ првлат првлѣщ прводт прврѣменьнъ прврѣст првънт пргвоꙁдт прглаголоват преднт прꙁрат прꙁъват прꙁꙑване прꙁꙑват прꙁьрѣт прмат пркасат сѧ пркꙗ прклонт прклюат сѧ прклют сѧ пркосновене пркоснѫт сѧ пркрꙑвало пркрꙑват пркрꙑт прлагат прлежане прлежат прлежьно прлежьнѣ прлежьнъ прльнъ прлогъ прложене прложт прлѣпт сѧ прлѣплꙗт сѧ прльпнѫт прмрене прмрт прмѣст сѧ прнесеньнъ прнест прнкнѫт прност прношене прнѹждат прнѧте пробрѣст пробрѣтене пробьщене пробьщт прпадане прпадат прпаст прплодт прплѣтат сѧ прпѣват прражене прраꙁене пррастат пррещ пррстат прсвот сѧ прскръбьнъ прскъ прсно прснодѣва прснодѣваꙗ прсножвотьнъ прсноокрьмтель прснопамѧтьнъ прснопомнаемъ прснопомьнмъ прснославьнъ прсносꙑ прсносѫщьнъ прснъ прспѣт прставт прстанще прстрасте прстрашьнъ прстѫпаѧ прстѫпт прстѫпьнъ прсѣдѣне прсѣдѣт прсѣщат пртварꙗт сѧ (себе) пртещ прт пртцат пртръгнѫт пртѣкат пртъа пртѫпт сѧ прходт прходъ прхождене пршьльстве пршьстве претат сѧ прст пртат прьтъ прьтьньскъ прьтьньство прѧсте прѧстт сѧ прѧстьнкъ прѧстьнъ прѧщаемъ прѧщат сѧ прѧщене прꙗꙁнь прѧт прѧте прѧтлще прѧтьнъ пробадаемъ пробост проваждат провдѣт проводт провождене провѣдѣт провѣдьць провѣщават провѣщат провъꙁвѣстт провъꙁвѣщат провъꙁгласт проганꙗт прогнѣват сѧ прогонтель прогонт прогънат продат продаꙗт проꙁрат проꙁъване проꙁъват проꙁьрѣне проꙁьрѣт проꙁѧбат проꙁвест проꙁволене проꙁвольнъ проꙁволꙗѧ проꙁт просходѧ прот прокажене прокаженъ прокаꙁа прокменъ проклнат проклѧт проклѧте пролват пролꙗт пролѣтьнъ пролѧцане промꙑслтель промꙑслъ промꙑшлене промꙑшлꙗт пронест сѧ прообраꙁт пропасть пропсоват проповѣдане проповѣдатель проповѣдат проповѣдоват проповѣдѣт сѧ проповѣдь проповѣдьнкъ проповѣдьнца пропѧтъ прораꙁѹмѣт прорещ прорцатель пророкъ пророьскъ пророьскꙑ пророьстве пророьство просвѣттель просвѣтт просвѣтьлꙗват просвѣщат просвѣщене просвѣщеньнъ просвьтѣт сѧ прост просꙗт проскомдꙗ проскомсат прославт прославленьнъ прославлꙗт прослѹт сѧ просльꙁт прострат простт просто простота прострѣт простѹдт простъ просфора протатъ протещ протвт сѧ протвлꙗт сѧ протвѹ/протвѫ протвьнъ протѣкат протѧгнѫт протѧꙁат проѹвѣдѣне прохладт прохладьнъ проходт прошене процвст процвтат проее про прост протане протат прощене проꙗвлено проꙗвленьно проꙗвленьнъ прѣблагословьнъ прѣблагословьньнъ прѣблагъ прѣблаженъ прѣбогатъ прѣбꙑвалще прѣбꙑване прѣбꙑват прѣбꙑт прѣведеньнъ прѣвелкъ прѣвест прѣводт прѣвратт прѣвращат прѣвѣьнъ прѣвъꙁт прѣвъꙁлюбленьнъ прѣвъꙁнест сѧ прѣвъсходт прѣвꙑспрьн прѣвꙑше прѣвꙑш прѣгрѣшене прѣгръдъ прѣдават прѣдане прѣданьнъ прѣдат прѣдаꙗт прѣдстатель прѣдтеа прѣдѣлъ прѣдъварт прѣдъварꙗѧ прѣдъвѣдѣт прѣдъвъꙁбрант прѣдъвъꙁвѣстт прѣдъдворе прѣдъдвьре прѣдъꙁволене прѣдът прѣдълагат прѣдълежат прѣдъложене прѣдъложеньнъ прѣдъложт прѣдънаꙁнаменат прѣдънапсат прѣдънарьтане прѣдъобрѫават прѣдъотъпѹстт прѣдъпокаꙁат сѧ прѣдъпоставленьнъ прѣдъпосълат прѣдъпоьтьньнъ прѣдъпраꙁдьньствоват прѣдъпраꙁдьньствьнъ прѣдъпрѧт прѣдърееньнъ прѣдърещ прѣдъслове прѣдъспѣват прѣдъспѣт прѣдъспѣꙗне прѣдъставт прѣдъставлꙗт прѣдъстатель прѣдъстательнца прѣдъстательство прѣдъстательствоват прѣдъстат прѣдъстоꙗне прѣдъстоꙗт прѣдъсъкаꙁат сѧ прѣдътеа прѣдътеевъ прѣдъѹготованьнъ прѣдъѹготовлꙗт сѧ прѣдъѹспѣт прѣдъходт прѣдьнь прѣемьнкъ прѣжде прѣждесвѧщеньнъ прѣꙁрат прѣꙁмѣрьнъ прѣꙁорьство прѣꙁьрѣт прѣменоват прѣмѣт прѣмьнкъ прѣсподьнь прѣт прѣкланꙗт прѣклонт прѣклоньнъ прѣкрасьнъ прѣлагат прѣлетѣт прѣложт прѣломт прѣлюбодѣ прѣльстт прѣльсть прѣльстьнкъ прѣльщат прѣлѫкавъ прѣмагат прѣматерьнь прѣмрьнъ прѣмѣнене прѣмѣнт прѣмѣнѹѧ прѣмъногъ прѣмѫдрость прѣмѫдростьнъ прѣмѫдрѣ прѣмѫдръ прѣнебесьнъ прѣнебрѣщ прѣнесьтьнъ прѣнесьтьньнъ прѣнемагане прѣнемагат прѣнесене прѣнест прѣнкнѫт прѣобдѣне прѣобдѣт прѣобраꙁт сѧ прѣобраꙁоват прѣосвѧщеньнъ прѣотьць прѣптане прѣптат прѣплават прѣпобѣждат прѣподобе прѣподобьнѣ прѣподобьнъ прѣполагат прѣпоꙗсат прѣпоꙗсоват сѧ прѣпроводт прѣпрославльнъ прѣпѹщат прѣродтельнъ прѣрѣꙁат прѣрѣꙁоват прѣрѣкане прѣрѣковане прѣрѣковат прѣсадт прѣсвѣтьлъ прѣсвѧтъ прѣселт прѣскврьньнъ прѣскот прѣславьно прѣславьнъ прѣслѹшавъ прѣспѣват прѣспѣꙗне прѣставт прѣставлене прѣстат прѣстате прѣстаꙗт прѣстолъ прѣстѫпат прѣстѫпт прѣстѫплене прѣстѫпьнкъ прѣсѣдѣт прѣсѣкат прѣсѣщ прѣсꙑлат прѣтварꙗт прѣтворт прѣтещ прѣтт прѣтрьпѣват прѣтрьпѣт прѣтъкнѫт прѣтꙑкане прѣѹдвт прѣѹкрашенъ прѣѹкрашеньнъ прѣѹмѫждреньнъ прѣхвальнъ прѣходт прѣшьстве прѣстъ прѣѹдьнъ прѣьстьнъ прѣщене прѣѧт прьвобрае прьвобраьнъ прьвовѣьнъ прьводрѣводѣльнкъ прьводѣствьнъ прьвоꙁьданьнъ прьвомѫенкъ прьвомѫенца прьвообраꙁьнъ прьвопрѣстольнкъ прьвосвѧттель прьвѣе прьвѣньць прьвъ прьвьство прьвьствоват прьсда прьснъ прьстъ прьсть прьстьнъ прьсьскъ прѧславъ псалъмъ псалъмьскъ псалъмьскꙑ пѹстъ пѹстꙑнелюбьнъ пѹстꙑно- пѹстꙑньнкъ пѹстꙑньножтель пѹстꙑньножтельнца пѹстꙑньнъ пѹстꙑнꙗ пела пельнъ пѣват пѣвьць пѣне пѣнѧꙁь пѣнѧ сѧ пѣснвъ пѣснослове пѣснословѧ пѣснь пѣстѹнъ пѣт пѣшь пъпьрще пътеньць пътца пьстрота пьстръ пьсъ пьхат пѧтъка пѧтъьнъ пѧтьдесѧтьнца пѫть пѫтьнъ пѫтьшьствоват пѫна