Речник на Патриарх Евтимий
прѣдъстат  
прѣдъстат -прѣдъстанѫ -прѣдъстанеш св (16) 1. Застана пред/отпред, изправя се. съ ным ѹбѡ многым,  се родтел съ ню т бывше,  прведен прѣⷣсташе неъствѣшомꙋ дїоклтїанѹ Нед 605r.27 въ вдѣнї с͠таа прѣⷣставь б͠ца же въ ѡхрїдѣ блъгарскомꙋ тогда архїепкⷭпꙋ. єѵстаѳїе же бѣ томꙋ проꙁванїе.  таковаа къ нмѹ провѣща ИМ 163v.12 абїе себе на млость прѣклон  же тогда тоѫ храмꙋ еклсїархꙋ въ сънѣ прѣдставш, повелѣ того масломꙿ помаꙁат Филот 95.12 Същото значение и в Петк 78v.1 82r.14 Конст 430v.4 434v.34 Нед 609v.35 Теоф 256.10 261.8 ЛЙЗ 284.4 СЙЗ 362.28 ЛОглаш 376.16 Яков 311.27 317.11 320.13. прѣдъстат сѫдщѹ Застана, изправя се пред съда. Вж. ЙП 187.28. 2. Застъпя се, стана защитник н͠нѣ ꙋбѡ влⷣце прѣⷣстан м ꙋбѡѕѣ,  бѫд м съпѫтнца. наставнца. ѻкръмтелнца Петк 78r.13