Речник на Патриарх Евтимий
прѣжде  
прѣжде нареч (19) 1. По-рано, преди, по-преди, преди това. скѵ̈ѳы покор, въсеъстномѹ ꙁнаменїю крⷭтномѹ тамо томѹ ꙗвльшѹ се на н͠бс, ꙗкоже  прѣжде Конст 429r.13 ꙗко  прѣжде къ мѹжѹ желанїа, Данїлѹ, посланѹ бывшѹ  по семь къ Ꙁахарї I Никод 212.13 Нъ  Ілїа же прѣжде  Іѡаннь, семѹ послѣдоваше ꙁаконꙋ,  ѡвь ѹбѡ въ кармл беꙁмлъвїа прохождааше пѡдвгъ Кипр 225.15. Същото значение и в ЙР 5.11 7.8 ИМ 165r.24 170v.17 Конст 436r.40 438v.2 439r.11 Кипр 227.8 Антим 244.20 Теоф 257.14 263.17. прѣжде даже Преди да, преди още.  своѧ дѡмы не пръвѣе постгѡшѧ, прѣжде даже тѣмь въ ѡстровь пот  досто̆нолѣпнѣ прѣподобнѣ̆ въꙁдат благодаренїа Филот 94.28 О нже  саїа же въ прⷪрцѣхь велегласнѣш д͠ха ст͠го спльнꙿ се  провъꙁглас. ꙗко прѣжⷣе даже болѣꙁнемь прїт, болѣꙁн ꙁбѣже Нед 608r.29 Нѫ, прѣжде, даже ѹготоват сїа по ѡбыаю, скона сѧ отроѧ II Никод 224.11 Същото съчетание и в МЕ1-3 340.6. 2. Предварително, най-напред. реⷱмь къ нмꙋ, ꙗко лѣпо бѣ прѣжⷣе ѹготовт се смь по повелѣнїꙋ с͠псовꙋ ИМ 170r.16