Речник на Патриарх Евтимий
покорт  
покорт -покорѭ -покорш св (33) Покоря, подчиня.  не тъїѫ см доволень быⷭ, нѫ  даже до црⷭтвꙋѫщаго грⷣа крѣпкѡ  мѫжестъвнѣ вьсѣ покѡр же  поѡблада Петк 80r.8 б͠ь же томѹ въꙁмъꙁдїе подавае, въсе варварскые рѻды тѡмѹ покор.  ꙗко же по въсѹдѹ  на въсѣхь пѡбѣды въꙁдвгь Конст 427r.11 о ꙁдрав  спасен емѹ  господѹ богѹ нашемѹ на̆пае поспѣшт  направт его въ всемъ  покорт под ноѕѣ его въсѣкого врага  съпостата СЙЗ 361.26 Същото значение и в Петк 80r.9 ЙР 21.27 26.6 Конст 429r.11 435v.19 Нед 607v.36 609v.6 ЙП 197.9 ЛЙЗ 290.2 294.13 СЙЗ 358.9 СВВ 392.6 395.11 ЛОглаш 383.28 Яков 309.9 326.3 МБлаг 344.9 МИнд.1-2 347.24 МЦ 353.16. покоренъ Като прил. Покорен, смирен. таже ꙗко въсѹ въселнѹ поⷣ собою покоренѹ вдѣвь, трїемь свомь с͠новѡⷨ въ наслѣдїе тѹ раꙁдѣл Конст 437r.19 какѡ бѡ  не хотѣхѹ, ꙁреще црⷭкое велїе до конца бжⷭтвнѣ покорено цр͠кв Конст 437r.36 подъ собоѭ покорт Подчиня, завладея. ꙗко ѹбо до срѣдца дошед  сего под собоѫ покор ЙР 23.14 ~сѧ Покоря се, подчиня се. Ꙗко ѹбо онъ стнна рееннаа быт вѣрова, абїе тоѫ покор сѧ съвѣтꙋ  тако. клѧтвам себе ѹтвръдвше Филот 85.3 Прведенѣ же ст͠ѣ въпрашаема бѣше  нѹдма покорт се  пожрѣт дѡлоⷨ Нед 606r.9 Іѡсфа бѡ цѣломѫдрънаго въ въсемь подража, не покор сѧ сластемь, ѡтско ѡт грѣха, добродѣтѣль въжделѣ Мих 179.30 Същото значение и в Нед 606r.19 606r.25 609r.41 609v.31 Кипр 236.21. 609v.31 236.21.