Речник на Патриарх Евтимий
прѣбꙑт  
прѣбꙑт -прѣбѫдѫ -прѣбѫдеш св (32) 1. Преживея/поживея, остана, престоя, прекарам време. хѹдѫ сътвѡрше колбѫ. прѣбышѧ на мнѡга лѣта, ѧстаа колѣнопоклоненїа творѧще  пѡстомь  бдѣнїемь тѣло ѹдрѫаваѫще Филот 84.2 Мало ѹбѡ прѣбывше тоу̏ д͠не,  ꙗже ѻ пасцѣ ѹꙁаконше врѣме. даже до тол невъꙁаконно бѣше Конст 431r.38 пршедшагѡ во вдѣнї голꙋбнѣ на господа нашего Ісѹса Хрста на Іѡрданстѣ̆ рѣцѣ  пребывша на немь  на свѧтыѧ апостолы сошедшагѡ Яков 324.3 Същото значение и в Петк 77v.8 78r.19 ЙР 8.26 12.10 20.21 25.2 ИМ 163r.13 173v.11 Филот 83.12 84.11 84.22 92.4 Конст 435r.35 Нед 605v.36 606r.36 606v.17 608r.21 Мих 178.17 Кипр 232.24. 2. Остана, прекарам в някакво състояние, положение. Он же стѹда спльнше се мнѡга, беꙁгласн до конца прѣбыше. ꙗко ꙋбѻ въ своа ѻшьⷣше ИМ 172r.10 ѻна же на м͠лтвѹ себе прѣклонш, въсѹ же нощь беꙁ съна прѣбывш Нед 605v.33 Сце ѹбо, єдною къ ꙁлѡмꙋ ѹклонꙿ се, непрѣвратьнь  непрѣклоньнь  ст(ь)  прѣбѹдеть I Никод 213.26 Същото значение и в ИМ 173v.11 173v.12 Филот 84.25 Нед 608r.23 I Никод 210.4 214.21.