Речник на Патриарх Евтимий
патрархъ  
патрархъ м (38) 1. Родоначалник, праотец. тѣмже н(ы)нѣ лкъствꙋеть съ прорѡкы, съ праведным, съ патрїархы, съ мѫенкы, съ прѣподѡбным, аг͠гелскѫѧ трїсвѧтѣ̆ тро̆ц въспѣваѧ пѣснь Мих 180.8 Еще прносм т словеснѫѧ сѫ слꙋжбѫ ѡ же въ вѣрѣ повшїх прѣѡтцех, отцех, патрїархѡх, пророкѡх, апостолѡх, еѵаг͠гелїстох, мѫенкѡх  ѡ въсѣком дѹсѣ, въ вѣрѣ сконавшїм сѧ СЙЗ 369.16 нѫ да ѡбрѧщемь млость  благод(ѣ)ть съ въсѣм свѧтым, же ѡт вѣка тебѣ ѹгождьшм прѣѡтц, отц, патрїархы, прорѡкы, апостолы, проповѣднкы, благовѣстнкы, мѫенкы, сповѣднкы, ꙋтелї ЛОглаш 382.28 Същото значение и в Яков 324.29. 2. Патриарх, висш духовен сан; глава на самостоятелна православна църква. Съ нм же  вьсеьстны патрїархъ ... васлїе съ вьсѣмъ прьтѡмь црк͠ѡвнымь. съ нм же  мнѡжьствѡ мнѡгѡ беꙁьслънаго нарѡда Петк 80v.22 Патрїарꙿхь же ꙗко се слыша, ꙁыде съ въсѣмь прьтоⷨ въ срѣтенїе с͠тго, съ свѣщам же  каділы ИМ 174r.11  абїе прꙁвавь свѧтѣ̆шаго Германа патрїарха  весь же съ нмь свѧщеннѣ̆шї̆ прьть ЙП 188.26 Същото значение и в Петк 74r.4 ЙР 5.3 24.15 24.17 24.22 24.26 ИМ 162r.3 Филот 78.2 97.20 Конст 434r.2 435r.11 Нед 603v.2 Мих 170.2 ЙП 181.3 188.28 188.31 195.28 I Никод 205.1 II Никод 221.10 Кипр 225.1 Антим 240.1 Теоф 255.3 ЛЙЗ 283.2 300.8 300.12 300.14 300.20 ЛОглаш 385.9 Яков 334.26 МЕ1-3 335.2 МЦ 353.1.