Речник на Патриарх Евтимий
пае  
пае нареч (73) 1. Повече, повече отколкото, в по-голяма степен. мже пае ныⷯ рауⷣѫт сѧ агг͠л.  пръвѣе въсѣхъ Петк 75r.22 Ѡн же. съꙁдателѣ ѡставлъше, поьтѡшѧ  послꙋжшѧ твар пае творца  шѫтаѧт сѧ въсѹе Филот 91.11 не бо ѡтрекох се ѻ нмꙿже пае раⷣую се съслѹжтель вамь быт Конст 431v.41 Същото значение и в Петк 74v.30 76r.9 79v.27 80r.24 ЙР 20.23 15.30 (2) ИМ 163v.7 170r.21 171r.17 Филот 84.8 89.4 Конст 433r.20 438v.36 Нед 606r.37 608r.11 609r.2 609v.29 610v.20 610v.40 Мих 179.8 ЙП 184.4 189.9 190.32 I Никод 209.4 214.14 II Никод 223.10 Кипр 227.28 228.4 229.11 238.6 Антим 242.20 МИнд.1-2 348.5. кольм пае Вж. I Никод 206.19. пае естьства Вж. Нед 608r.17. пае слова Вж. МЕ1-3 337.17 МБлаг 345.5. 2. Най-вече; преди всичко; особено. Ꙁрте л како єѵⷢлꙿскым ѹтвръжⷣат се мнеще гл͠ы, см паⷱ себе раꙁараете ИМ 165r.7 ѡт кѫдꙋ съставлена бышѧ небеснаа  ꙁемнаа, елка по въꙁдꙋхѹ  елка въ вѡдах, пае же ꙗже пръвѣе сх, небо  ꙁемлѧ  въꙁдꙋх  естъство вѡдам Филот 91.2 нъ аще  самое раꙁдѣлеⷮ срⷣце ємꙋже пае д͠шевное мѹжьство въвѣрено быⷭ, аще  на малые съсѣкѹⷮ ест, нже тако стъщеть богатьство Нед 610v.28 Същото значение и в ЙР 6.14 19.30 ИМ 162v.22 169r.22 Нед 608v.40 Антим 245.14 245.20 249.3 Теоф 276.1 СЙЗ 368.3 Яков 322.7 МЕ1-3 337.8. ꙁѣло пае Още повече, още по-силно. мнѧ же  ѕѣлѡ полеꙁнѣше пае быт  ревность бжтⷭьвнѫѧ вьлагат же б͠а любѧщїмь дш͠амъ Петк 74v.17 3. Много по-, най-, свръх (със сравнителна степен). дѣл же паⷱ трѫбы ꙗснѣше вьꙁываеш ѻнѡ єже вь пѣнїхъ Петк 82v.7 Аще л же  нщетоѫ обьѧт бѫдемь, болшѫ въмѣнмь съмр(ъ)ть пае таковаго жвота Филот 83.11 н͠нꙗ сладꙿаша мнѣ ⷭ съмръть пае жвѡта Конст 425r.21 Същото значение и в Петк 74r.8 79v.30 ЙР 6.18 6.27 Конст 426r.23 435v.32 Нед 608v.33 Мих 173.25 ЙП 198.23 I Никод 211.21 211.22 Кипр 230.15 Яков 312.17. // Като предл. с род. Без. Елма же ваше раꙁдвоенїе пае надежⷣе ѹвѣдѣхь, лютѣшею ѹꙗꙁвх се ꙗꙁвою Конст 430v.22