Речник на Патриарх Евтимий
прводт  
прводт -првождѫ -прводш несв (11) 1. Водя, довеждам, завеждам. нто же бѡ нѡ тако дш͠ѫ ѻщаетъ  вь пръвѡобраꙁное првѡдⷮ, ꙗкоже пꙋстынѣ  беꙁмльвїе Петк 77v.19  тѣлеса на раны прѣдаахѹ на мъе • на ѕвѣре • на ѡгнь •  на такова многа лютаа, ꙗко агньц неꙁлобв себе на ꙁаколнїе прводеще Нед 603v.20 Аще л же кто глаголть єдного на вторы̆ прводма бракь, не ѹ скѹсь бракѹ прїемша, нѣкым прощена быт првест се Антим 245.12 // Привеждам, цитирам.  се блаженны̆ Грїгѡрїе Нѵсскы̆ въ третї̆ главꙁнѣ своего правлнаго посланїа ꙁрее, въ нмꙿже  прводт Антим 243.13 ~сѧ Допуска се, смята се.  ѹбо ѡт сего пае под ѹкорꙁною ст(ь),  же дѣвьство мне̆ се мѣт на таковое прводт се лце, ꙗко тѣлесным желанїем побѣжденѹ, а не брака свободою Антим 245.21 въ срѣдѫ прводт Вж. Кипр 229.16. 2. В съчетание въ, къ + абстрактно същ. Довеждам до състояние, изразявано от абстрактното съществително. єеже красота мнѡгыхь ѹдвлꙗеⷮ  въ славословїе првѡдть б͠жїе ИМ 172v.18 то въ мнѣнїе прводть беꙁѹмнаго, пае же въ нестовꙿство, непщевавь побѣдтельныⷨ сѹдѡмь на ны ѻбност се Нед 609v.29 Сх ѹбо спасъ  сѡль  свѣть менова, ꙗко въсе смрадное  гнлое страстное мѫдрованїе осолѣваѫщѫ  къ съвръшеномѹ ꙁдравїꙋ прводѧщѫ ЙП 182.22 Същата употреба и в ЙП 181.17 Антим 245.6.